MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen özel öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3(Değişik:RG-19/2/2020-31044)

(1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 310 uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Akşam lisesi: Gündüz öğrenim yapan ortaöğretim okullarında okuma hakkı olmayanlara eğitim ve öğretim imkânı sağlayan okulları,
 2. b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 3. c) Diğer personel: Kurumda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,

ç) Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli,

 1. d) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
 2. e) Hizmet içi eğitim merkezi: 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak resmî veya özel kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla eğitim veren özel öğretim kurumlarını,
 3. f) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,
 4. g) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim yabancı, azınlık ve özel eğitim (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) okulları, milletlerarası özel öğretim kurumları, çeşitli kursları,(Ek İbare:RG-13/1/2017-29947) özel öğretim kursları, (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) , mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,

ğ) Kurum kontenjanı: Kurumda aynı anda öğrenim görecek en fazla öğrenci veya kursiyer sayısını,

 1. h) Kurum müdürü: Özel öğretim kurumunun müdürünü,

ı) Program: Örgün ve yaygın özel öğretim kurumlarında uygulanacak düzeyi ile süresi belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan öğretim programlarını,

 1. i) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun (Değişik ibare:RG-19/2/2022-31755) olmak şartıyla görevlendirileceği alanda öğrenim gördüğünü belgelendiren veya görevlendirileceği alanda Bakanlıkça düzenlenmiş sertifikaya sahip (Değişik ibare:RG-19/2/2022-31755) olan; yabancı dil alanında ise en az ortaöğretimden mezun olmak şartıyla 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda en az C düzeyinde ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Hazırlanan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ve Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre en az C (Değişik ibare:RG-19/2/2022-31755) düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelendiren öğreticileri,
 2. j) Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim mezunu öğreticileri,
 3. k) Ücret: Kurumların türüne göre ders saati veya bir öğretim yılı için bir öğrenci ya da kursiyerden alınacak ücreti,
 4. l) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer: Kanunun 13 üncü maddesinde öncelik verilen çocuklar için okulun öğretim süresi kadar, diğer öğrenci/kursiyerler için bir öğretim yılı veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören öğrenci ve kursiyeri,
 5. m) Yıl: Değerlendirmeye esas işlemin başlangıcından itibaren geçen 12 aylık süreyi,
 6. n) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)
 7. o) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

ö) (Ek:RG-8/8/2015-29439) (Değişik:RG-13/1/2017-29947)  Bilim grubu: Bakanlıkça lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarına yönelik onaylanan çerçeve programı doğrultusunda (Ek-15)’te belirlenen grupları,

 1. p) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Özel öğretim kursu: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) ortaöğretim seviyesinde ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği (Mülga İbare:RG-13/1/2017-29947) (…) (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumlarını,
 2. r) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Ders yılı: Okullarda, derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
 3. s) (Ek:RG-8/8/2015-29439)Kişisel gelişim kursu: Kişilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,

ş) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu: Kişilerin, meslek edinme ve mesleklerinde ilerlemelerine yönelik alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,

 1. t) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
 2. u) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Yetenek kursu: Kişilerin, sanatsal ve sportif alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,

ü) (Ek:RG-3/7/2016-29761) (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) e-Özel: Çeşitli kurslar (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) , özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) , belediyelerle yapılan eğitim işbirliği protokolü kapsamında açılan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri  (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerin yürütüldüğü Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,

 1. v) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel (Değişik: ibare:RG-20/6/2017- 30102) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu: Sürücü ve yöneticilere, 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanım kazandıran özel öğretim kurumlarını,
 2. y) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Faaliyet dönemi: Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilere yönelik faaliyetlerin devam ettiği 1 Eylülden ertesi yılın 1 Eylül tarihine kadar olan süreyi,
 3. z) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) İşbirliği protokolü: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri işbirliği protokolünü,
 4. aa) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Mesleki eğitim merkezi: Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma, Devir, Nakil ve Kapatma

Kurum açma

MADDE 5 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda özel öğretim kurumlarına kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.

(2) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir;

 1. a) Form dilekçe (EK-1).
 2. b) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.
 3. c) (Değişik:RG-13/1/2017-29947)  Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.

ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) (Ancak sosyal etkinlik merkezi kurucu temsilcileri için devir işlemleri yürütmesine ilişkin ifade yer almaz.)

 1. d) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) , binanın dış cepheleri ile bahçesini gösteren fotoğrafları ve CD’si
 2. e) Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) kurum yönetmeliği taslağı ve CD’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı.
 3. f) Çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları ve hizmet içi eğitim merkezlerinin uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439)  Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için, (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) (Ek-15)’de yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum tarafından (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı.
 4. g) Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı

ğ) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı. Ayrıca (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051)  Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların ise her bölüm için bir asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin çalışma izin teklifleri.  

 1. h) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurum binası kurucuya ait ise (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) bina tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) bina (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) binanın yapı kullanım izin belgesi, Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri muvafakat belgesi. (Belgede (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) muvafakat veren kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerine ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur.

ı) Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü.

 1. i) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içerisinde, okula kara yolu ile uzaklığı 30 km’yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol.
 2. j) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) alınmış Cumhurbaşkanı izninin sureti.
 3. k) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) ve ekleri (Ek ibare:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri (Değişik cümle:RG-19/2/2020-31044) Ancak; 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı denetim firmalarının denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.
 4. l) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.
 5. m) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.
 6. n) Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) denkliğinin kabul edildiğine dair Dışişleri Bakanlığından tasdikli, izin veren ülkenin eğitiminden sorumlu birimi tarafından düzenlenen
 7. o) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

ö) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

p)(Ek:RG-8/8/2015-29439) (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tâbi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge.

 1. r) (Ek:RG-3/7/2016-29761) (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında özel meslekî ve teknik Anadolu lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okul ile aynı il sınırları içerisinde ve destek verilmesi kararlaştırılan alanlarda/dallarda faaliyette bulunan orta veyahut büyük ölçekli işletme/işletmelerle yapacakları en az 10 yıl süreli protokol,
 2. s) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge. (1)

ş) (Ek:RG-13/1/2017-29947)  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna, öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine veya herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge.

 1. t) (Ek:RG-13/1/2017-29947)   Özel (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim kursu açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) ; sosyal etkinlik merkezlerinde ise kurucu temsilcisinin yükseköğrenim mezunu olduğuna  ilişkin belge.
 2. u) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Organize sanayi bölgesi içerisinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği haricindeki kişiler tarafından özel öğretim kurumu açılacak ise ilgili organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığından alınacak uygunluk görüş yazısı.

ü) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemine (MEBCBS) eklenmek üzere; Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan formatta bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı ölçüm kroki verisi.

 1. v) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisinin vesikalık fotoğrafı.
 2. y) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Vergi levhasının fotokopisi.

(3) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, açılacak kurum türü ve seviyesine göre ikinci fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, tüm belgelerin eksiksiz olarak alındığının ve müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir. Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.

(4) (Ek:RG-2/8/2013-28726) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasında belirtilen yerlerin mülki idare amirleri tarafından görevlendirilen yetkililerce tespiti halinde bu yerleri kuran veya işletenlere valilikçe Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası verilir. Verilen idari para cezası, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir. Ayrıca bu yerler valilikçe kapatılır. İdari para cezası verilen bu kişilerin kurum açmak üzere başvurmaları hâlinde, verilen bu para cezasının ödendiğinin veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden sonra başvurusu işleme alınır.

(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinin açılışında kurucu temsilcisi, ikinci fıkranın (a), (b), (ğ), (h), (k), (l), (m) ve (t) bentlerinde yer alan belgeler ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolü ile kurum açmak için valiliğe müracaat eder. (k) ve (l) bentlerinde belirtilen raporlar belediyenin yetkili birimlerince de düzenlenebilir.

Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Yapılan müracaatın; 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, sosyal etkinlik merkezlerinde ise 5 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce beş iş günü içinde, maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacılardan en az iki kişi görevlendirilir. Ayrıca, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının açılışında 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde, motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılışında 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen müracaat şartları da aranır. Görevlendirilen maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı inceleme raporunu görevlendirme yazısının/onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde düzenler ve teslim eder.

(2) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Birinci fıkra kapsamında düzenlenen inceleme raporunda kurum açılışının uygun görülmesi ve yetkili makamlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun belge ile tespit edilmesi durumunda okul öncesi eğitim kurumu ve sosyal etkinlik merkezlerine ait belgeler, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere beş iş günü içinde, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullarına ait belgeler ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere en geç Ağustos ayının ikinci haftasından önce valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Diğer kurumlara ise valilikçe uygun görülmesi halinde on beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) düzenlenir.

(3) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Bakanlıkça uygun görülen okullara kurum açma izni (EK-3) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-3/A) ve sosyal etkinlik merkezlerine kurum açma izni (EK-3/B) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-3/C) on beş iş günü içinde düzenlenir.

(4) Sürelerin hesaplanmasında evrak giriş tarihleri esas alınır.

(5) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerinde değişiklik olması durumunda (EK-2), (EK-2/A), (EK-3), (EK-3/A), (EK-3/B) veya (EK-3/C) belgeleri, veren makam tarafından yeniden düzenlenir. Ayrıca ruhsatı harca tabi kurumlardan ruhsat değişikliği nedeniyle harcın yatırıldığına dair belge istenir.

(6) Valiliklerce, denizcilik veya havacılık gibi kurslara verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) birer örneği ilgili kurum ve kuruluşlara, motorlu taşıt sürücü kurslarına verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği ise il emniyet müdürlüğüne gönderilir.

(7) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(8) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(9) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(10) (Ek:RG-12/4/2016-29682) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(11) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere düzenlenen ve onaylanan işbirliği protokolünün imzalanmasından itibaren bir yıl içerisinde 5 inci maddeye göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılır.

(12) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olmadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

Ad verme

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurumlara, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmaları ile birlikte kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır. Sosyal etkinlik merkezlerinin isminde ilgili belediyenin adına yer verilir.

(2) Kurum adları, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla birlikte verilir. Kurumların adları, birinci fıkraya uygun olmak şartıyla kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merciin onayı ile değiştirilebilir.

(3) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurumların ad ve unvanlarının, başka kurumlar tarafından kullanılmasında, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) (Ek:RG-12/4/2016-29682) Kurumlar; tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) ve/veya kısaltmasını kullanır. (Ek cümle:RG-13/1/2017-29947) Okulların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, reklam ve ilanlarında kolej ibaresi kullanılabilir. (Ek cümleler:RG-20/6/2017- 30102) Kurumların adında “üniversite” kelimesi ile çeşitli kursların adında (EK-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubu program adları ve (EK-15)’te yer alan bilim grubu program adları yer alamaz. Ancak, üniversite kurucusu vakıflar ile üniversiteleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan vakıfların kurucusu olduğu kurumların adında, vakfın isminde geçen üniversite kelimesi vakfın adıyla birlikte yer alabilir. Sosyal etkinlik merkezlerinin tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlık logosuyla birlikte ilgili belediyenin ismi ve logosu yer alır.

(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Kurumların adında kamu kurum ve kuruluşlarının adının, logosunun, işaretinin, markasının kullanılması ilgili kamu kurum ve kuruluşunun mevzuatına uygun vereceği izne tabidir. Ancak bu isimler bu maddenin diğer fıkra hükümlerine aykırı olamaz.

Atatürk köşesi

MADDE 8 – (1) Kurumların girişinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk köşesi oluşturulur.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile idari para cezaları

MADDE 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/1/2017-29947)

(1) Kanunun 7 nci maddesi hükümlerinde belirtilen durumların gerçekleşmesi hâlinde işlenen fiile (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) veya aynı fiilin tekrarına göre kuruma idari para cezası uygulanır (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) ve/veya kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(2) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(3) (Değişik:RG-19/2/2020-31044)  Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinde belirtilen fiillerin inceleme/soruşturma/denetleme sonucunda tespiti halinde Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(4) Okullarda yapılan öğrencilerin başarı durumlarının ölçülmesine ilişkin sınavlarda gerçek dışı not verildiğinin tespiti halinde, Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen fiil için uygulanan idari para cezası verilir.

Yabancı uyruklu ortağı tespit edilen kurumlar

MADDE 9/A –  (Ek:RG-13/1/2017-29947)

(1) Kurumun, ortakları arasında yabancı uyruklu ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de ortakları arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi/kişiler bulunduğunun inceleme/soruşturma/denetleme sonucunda tespiti halinde Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen miktarda idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Verilen idari para cezası ile yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığın 30 işgünü içerisinde sonlandırılması gerektiği hususu, gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(2) Kurucunun, verilen süre içinde yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığı sonlandırmadığının veyahut kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiliğin bulunduğunun inceleme/soruşturma/denetleme sonucu tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir.

(3) Kanunun 5 inci maddesi hükümleri kapsamındaki kurumlara bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara verme

MADDE 9/B – (Ek:RG-13/1/2017-29947)

(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumda öğrenci/kursiyerlerin bulunmaması, (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) kurum müdürü hariç personel görevlendirilmesi dışında kurum açma şartlarını koruması ve kurum açma izni veren makamca mazereti uygun görülmesi kaydıyla izin verildiği tarihten itibaren okullarda en çok iki, diğer kurumlarda ise en çok bir yıl süreyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara verebilir.

(2) Verilen süre sonunda veya süre sona ermeden kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından öğretime başlama talebinde bulunulması ve yaptırılacak incelemede kurumun eğitim-öğretime hazır olduğunun valilikçe tespit edilmesi hâlinde, kurum açma izni veren makam tarafından tekrar faaliyetine izin verilir.

(3) Faaliyetine tekrar izin verilen ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğretim yılı başında, diğer kurumlarda ise takip eden ayın ilk iş günü eğitim ve öğretim faaliyetine başlanır.

(4) Verilen süre sonunda öğretime başlamayan kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir.

(5) Azınlık okulları, Bakanlığın izni ile bu maddede belirtilen sürelere bağlı kalmaksızın eğitim-öğretim faaliyetine ara verebilir.

Yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatleri

MADDE 10 – (1) Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir.

(2) (Mülga:RG-13/7/2014-29051)

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Akşam liselerinde hafta içi saat 17.00’den sonra öğretim yapılır. Okulda cumartesi günleri de öğretim faaliyeti yapılması halinde buna ilişkin haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgeler, valilikten izin alınarak uygulanır.

(4) (Değişik:RG-20/6/2017- 30102) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) mesleki eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

(5) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(6) Okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılır. Ders saatinin süresi, 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439) Ancak; zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır. (Ek cümleler:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde her bir faaliyet saatinin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin ilk 15 dakikası faaliyet hazırlığı için 45 dakikası ise öğrencinin faaliyet süresi olarak değerlendirilir. Faaliyetler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır; 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında ise saat 21.00’e kadar devam edebilir.

(7) Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz. Sağlık ve diğer zorunlu hâller nedeniyle Bakanlık veya valilikçe alınan kurumların tatil edilmesi kararlarına, dengi özel öğretim kurumları da uymak zorundadır.

(8) Kurslar ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam zorunludur. Programda belirtilen kurs süresinin 1/5’inden fazla devam etmeyen kursiyer sınava alınmaz. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu sosyal etkinlik merkezinden o faaliyet dönemi için kaydı silinir.

(9) (Ek:RG-8/8/2015-29439)    Özel öğretim kurslarında her bir program için haftada en az üç, en fazla sekiz saate kadar ders verilebilir. Özel öğretim kurslarında yıllık çalışma takvimi; öğretim yılı süresi içinde, en az on sekiz, en fazla otuz altı hafta olmak üzere planlanır.

(10) (Ek:RG-8/8/2015-29439) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

Kurum binaları

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurum açılacak binaların, Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinde belirtilen şartlar ile kurum türüne göre aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:

 1. a) Okul öncesi eğitim kurumları; okul binasının bulunduğu alan dışında her bir öğrenci için en az 1,5 m2bahçesi bulunan, tamamı okula ait binada veya binanın bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde ya da birbirine bitişik binaların bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde yahut binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt ve art arda katlarında açılır.
 2. b) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulları, kullanım hakkının tamamı okula ait olan ve okul binasının alanı dışında her bir öğrenci için en az 2 m2olmak şartıyla toplamda en az 500 m2bahçesi bulunan müstakil bina/binalarda açılır.
 3. c) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; bahçesi kurum binasının alanı dışında olan, kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır.

ç) Özel öğretim kursları; bağımsız girişi bulunan bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılır.

 1. d) Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşur. Sosyal etkinlik merkezlerinin faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki faaliyetleri yürütmek üzere her bina için bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilir. Kanunun Ek-2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilirler.
 2. e) Diğer kurumlar ise bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılır.
 3. f) (Ek:RG-19/2/2022-31755) Kapalı inşaat alanı toplamı en az 100.000 m2, tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, konut, turizm gibi birbirinden farklı kullanım niteliğine sahip yapı bloklarından oluşan ve en az ikisinin veya tamamının birlikte yer aldığı karma kullanım alanlarında;

1) Okul öncesi eğitim kurumu; her bir öğrenci için en az 1,5 m2 bahçe alanı bulunan kullanım hakkının tamamı okula ait müstakil bina ve bahçe girişi olan binalarda,

2) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu veya özel eğitim okulları; her bir öğrenci için en az 2 m2 olmak şartıyla toplamda en az 500 m2 bahçe alanı bulunan kullanım hakkının tamamı okula ait müstakil bina ve bahçe girişi olan binalarda,

açılır.

(2) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör (Ek ibare:RG-23/7/2015-29423) veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) , taşıma ve iletme sistemlerinin ise Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük taşıma şartına uygun olması zorunludur. (Ek cümle:RG-13/1/2017-29947) Ancak binanın zemin katında bölümleri bulunan okullar dışındaki kurumlarda engelli erişilebilirliğinin sağlanması ve engelliler için ders yapılan bölümler ile diğer ihtiyaçlarına ilişkin hizmetlerin bu katta verilmesi hâlinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.

(3) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Kurum binasının tamamının kurucuya ait olması ya da tamamının kiralanması durumunda, kurum tarafından kullanıma hazır olmayan/kullanılmak istenmeyen kat veya bölümler kullanılmayabilir, bu katlar için engelli erişimi aranmaz. Ancak söz konusu katlarla ilgili bilginin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinde sayılan belgelerin içeriğinde bulunması gerekir. Bu kat ve bölümler herhangi bir amaçla kullanılamaz ve faaliyet yapılamaz.

(4) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere, en az on beş gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulur. Ancak, (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) okul ve diğer kurumların derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.

Bir arada bulunabilecek kurumlar

MADDE 12 – (1) (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Okul öncesi (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) eğitim kurumları hariç okullara ait bina ve binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya türde okul bulunamaz.

(2) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Aynı kurucu tarafından kullanım hakkının tamamı okula ait (Değişik ibare:RG-19/2/2022-31755) müstakil bina/binalarda ya da 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen karma kullanım alanlarında belirli bölümlerin ortak kullanılması suretiyle farklı seviyelerde okullar açılmak istenmesi durumunda; okul öncesi eğitim kurumları için her bir öğrenciye 1,5 m2 alan düşecek şekilde, diğer okullarda ise her bir öğrenci için en az 2 m2 alan düşmesi ve her bir okul için ayrı ayrı en az 500 m2 bahçe bulunması şartıyla;

 1. a) İnşaat ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan ve bu bina/binalarda okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul veya ortaöğretim okullarından birkaçının ya da hepsinin bir arada açılmak istenmesi durumunda; ortaöğretim okulu/okulları için diğer seviyedeki okullardan ayrı bahçe, bina girişi, katlara erişim ile her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir. Okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokullardan birkaçının ya da hepsinin bir arada açılmak istenmesi durumunda ise bahçe, bina girişi, katlara erişim alanları ortak kullanılabilir. Ancak her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir.
 2. b) Diğer binalarda;

1) Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokul öğrenci tuvalet ve lavabolarının, kendi dersliklerinin bulunduğu katta/ardışık katlarda her okul için ayrı ayrı düzenlenmesi,

2) Ortaokul ve ortaöğretim okullarının aynı binada bulunması durumunda her okulun öğrenci tuvalet ve lavabolarının, dersliklerinin bulunduğu katta/ardışık katlarda ve her okul için ayrı ayrı düzenlenmesi,

3) Birden fazla ortaöğretim okulu aynı binada açılacak ise her okulun öğrenci tuvalet ve lavabolarının, kendi dersliklerinin bulunduğu katta/ardışık katlarda ve her okul için ayrı ayrı düzenlenmesi,

gerekir.

 1. c) (Ek:RG-19/2/2022-31755) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen karma kullanım alanlarında;

1) Okul öncesi eğitim kurumu ve ilkokul,

2) Okul öncesi eğitim kurumu ve ortaokul,

3) İlkokul ve ortaokul,

4) Okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokul,

5) Ortaokul ve ortaöğretim okullarından bir veya birkaçı,

6) Ortaöğretim okullarından birkaçı,

bir arada açılabilir. Ancak bir arada açılacak bu okul gruplarının binası ve bahçesine müstakil giriş olması ve her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir.

(3) Okullar dışındaki diğer kurumların belirli bölümleri birlikte kullanılarak aynı binada başka bir kurum açılamaz. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439) (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (…) (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) Özel öğretim kurslarına devam eden lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarının eğitim aldıkları bilim derslikleri ayrı katlarda (Ek ibare:RG-5/8/2016-29792) veya aynı bina içinde farklı bloklarda oluşturulur.

(4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Milletlerarası okullarla diğer okullar aynı binada bulunamaz.

Program ilavesi yapma

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumuna program ilavesi yaptırmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi;

 1. a) Dilekçe,
 2. b) Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si,
 3. c) Okullar dışındaki kurumlara ilave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı, (Ek ibare:RG-8/8/2015-29439) ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için özel öğretim kursları çerçeve programına/programlarına uygun olarak (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubu için, kurum tarafından hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış öğretim programı,

ç) Programa ait araç ve gereç listesi,

 1. d) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Okullara ilave edilecek anasınıfı için en az bir, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin her programı için en az dört derslik ve uygulama dersliklerine ilişkin yerleşim planı,
 2. e) Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı ile valiliğe başvurur.

(2) (Değişik:RG-12/4/2016-29682) İl millî eğitim müdürlüğünce yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından program ilavesi yapılır. Ancak M, A1, A2, A ve B1 sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi veya C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi ya da EK-4’te yer alan tablodaki (Ek ibare:RG-13/1/2017-29947) aynı grupta yer alan  öğretim programlarını uygulamak üzere izin alan kurslardan, tabloda belirtilen (Ek ibare:RG-13/1/2017-29947)  aynı gruptaki diğer öğretim programlarını da ilave yapmak için başvurmaları hâlinde kurumda (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) inceleme yapılmaz.

(3) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Yapılan inceleme sonucunda program ilavesinde sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, okullar ve sosyal etkinlik merkezleri dışındaki kurumlara on beş iş günü içinde valilikçe program ilavesi yapılarak kurum açma izni (EK-2) yeniden düzenlenir. Okullar ve sosyal etkinlik merkezleri için hazırlanan dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça on beş iş günü içinde okullara kurum açma izni (EK-3), sosyal etkinlik merkezlerine ise kurum açma izni (EK-3/B) düzenlenir.

(4) (Ek:RG-8/8/2015-29439) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(5) (Ek :RG-8/8/2015-29439) Özel öğretim kurslarının;

 1. a) Öğretim programlarının süresi ve içeriği Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça kurumlar tarafından değiştirilemez.
 2. b) Program (Mülga ibare:RG-5/8/2016-29792) (…) değişiklik başvuruları her yıl Temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılan değişiklik başvurularına ilişkin onaylar ertesi öğretim yılından itibaren geçerlidir.
 3. c) Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve program/programlarda değişiklik olması hâlinde değişiklik tarihinden itibaren altı ay içerisinde kurumca hazırlanan yeni program onaylanmak üzere valilik aracılığıyla Genel Müdürlüğe sunulur. Süresi içerisinde değişiklik başvurusunda bulunmayan veya programları onaylanmayan kurumların ilgili programı iptal edilir.

ç) Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri kurumda kursiyerlerin görebileceği bir yerde ve kuruma ait internet sitesinde devamlı bulundurulur.

 1. d) Kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunun programına izin verilir.
 2. e) (Ek:RG-13/1/2017-29947)  Lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına, mezunlara yönelik program ilavesi eklenmek istenmesi veya mezunlara yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program ilavesi eklenmesi durumunda; il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/(Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı tarafından yapılan incelemede, program ilavesine ilişkin düzenlemenin 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği

MADDE 14 – (1) Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için;

 1. a) Yeni kurucu gerçek kişi ise kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) ile kurucu temsilcisine devir yetkisi veren son bir ay içerisinde alınmış yetkili kurul kararı,
 2. b) Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri,
 3. c) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurumu devralacak kişilerin kurumun vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, tüm borç ve alacaklarını ve devir almadan önce kurumda yapılan inceleme/soruşturma/denetim sonucunda verilen idari para cezalarını ve kapatma cezasını da kabul edeceğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,

ç) Kurum binası kurucuya ait ise (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) bina tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) bina (Ek ibare:RG-8/8/2015-29439) (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

 1. d) Bir arada bulunan kurumlardan herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen bölümlerin tamamının bulunduğunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumların devrinde ise devri yapılmayan kurumların bir arada faaliyette bulunma şartlarını taşıdığını gösterir yerleşim planı
 2. e) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Milletlerarası okulların devirlerinde devir alacak (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) yabancı uyruklu gerçek kişi ya da tüzel kişilerle ilgili olarak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Cumhurbaşkanı Kararı,

tamamlanarak valiliğe müracaat edilir.

(2) (Ek cümleler:RG-19/2/2020-31044) Devir senedinin noterlikçe düzenlendiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde devir için devralan tarafından millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Bu süre bitiminden sonra yapılan devir başvurusu işleme alınmaz. Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) herhangi bir inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merciin izni ile (Değişik  ibare:RG-8/8/2015-29439) on beş iş günü  içinde yapılır.

(3) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden veya idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesi ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edildikten sonra devir işlemi gerçekleştirilir. İdarî soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemez. Kurumun devir işleminden sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları taşımadığının tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(4) (Değişik:RG-5/8/2016-29792) Kurumun kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması hâlinde kurucu temsilcisi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, değişikliğin yapıldığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile valiliğe müracaat eder.

(5) Kurum devir işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.

(6) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği;

 1. a) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
 2. b) Kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler

ile birlikte millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir. Kurucu temsilcisi değişikliği kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından (Değişik  ibare:RG-8/8/2015-29439) on beş iş günü  içinde yapılır.

(7) Kurucu temsilciliği değişikliği işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.

(8) (Mülga:RG-5/7/2014-29051) (Yeniden düzenleme:RG-13/1/2017-29947)  Kurucusu vakıf veya dernek olan kurumun, vakıf veya derneğin iktisadi işletmesine devrinde devir senedi istenmez. Ancak noter tasdikli yönetim kurulu kararı ve birinci fıkrada belirtilen diğer belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder. (Ek cümleler:RG-19/2/2020-31044) Kurucu şirketin başka bir şirketle birleşme, bölünme veya tür değiştirmesinde devir senedi istenmez. Ancak birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye dair ticaret sicil gazetesi ve kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ile valiliğe müracaat edilir.

(9) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezleri gerçek veya tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve işletme hakkı verilemez.

Kurumların dönüşümü

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, mevcut kurumunu okullar dışında bir başka kuruma dönüştürmek istemesi veya okulun tür ve seviyesini değiştirmek istemesi hâlinde 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinde sayılan belgeler hariç diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan standartlarda belirtilen şartları yerine getirerek valiliğe müracaat eder. Kurumun okula dönüştürülmek istenmesi hâlinde aynı fıkranın (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler de istenir. Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi ve 20 nci maddede üç aylık bekleme süresi dışındaki şartların da yerine getirilmesi hâlinde on beş iş günü içinde eski kurum kapatılır ve yeni kuruma kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2) ve (EK-2/A) valilikçe, (EK-3), (EK-3/A), (EK-3/B) veya (EK-3/C) Bakanlıkça düzenlenerek dönüşüm sağlanır.

(2) Okul türü dönüşümlerinde mevcut okulun kademeli kapatılarak yerine açılmak istenen okul türüne kademeli kurum açma izni verilir. Dönüşüm nedeniyle kademeli kapanan ve açılan okulların toplam kontenjanları bina kontenjanını geçemez.

(3) (Ek:RG-8/8/2015-29439) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden veya idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğu tespit edildikten sonra; dönüşüm talebi değerlendirmeye alınır. İdarî soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemez. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde, dönüşümü yapılan kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

Kurum nakli

MADDE 16(Değişik:RG-19/2/2020-31044)

(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini, kurumun türüne göre 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d), (h), (ı), (k), (l), (m), (p), (u) ve (ü) bentlerinde belirtilen belgeler ve mevcut binadaki araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin kurucunun yazılı beyanıyla birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Nakil yapılacak binanın; 6 ncı maddeye göre düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda, 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina, araç ve gereçle ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından (EK-2), (EK-2/A), (EK-3), (EK-3/A), (EK-3/B) veya (EK-3/C) düzenlenerek on beş iş günü içerisinde kurum nakline izin verilir. Bu süre, evrakın kayıt tarihinden itibaren hesaplanır. Kuruma, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz ve öğrenci kaydedilemez.

(2) Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; müstakil bina, bahçe, derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar ile 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler hariç, diğer nakil şartları aranmaksızın kurumda uygulanan öğretim programlarına kayıtlı öğrenci veya kursiyer sayısına uygun başka bir binada kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merciinin izniyle geçici olarak en çok bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir yıl sonunda şartları uygun binaya nakli yapılmayan kurumlardan mazeretleri uygun görülenlere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından bir yıl daha geçici izin verilebilir. Kurumlara valiliklerce verilen geçici nakil izinleri Bakanlığa bildirilir. Verilen süre sonunda şartları uygun bina bularak nakil izni almayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(3) İller arasında kurumların nakli yapılamaz. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının ilçeler arasında da nakli yapılamaz.

Yerleşim ve kontenjan değişikliği

MADDE 17 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d), (h), (ı), (k), (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) (l), (m) ve (p) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre sadece binadaki değişen bölümlere (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) ve ortak kullanım alanlarına bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

(2) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d), (ı), (k), (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) (l), (m) ve (p) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı madde doğrultusunda düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 ve 11 inci maddelerde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on beş iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Ancak binaya blok veya kat ilavesi yapmadan, bina içinde ve dışında bulunan perde, kolon, kiriş, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarına müdahalede bulunmadan hâlihazırda bulunan alanları; alçıpan, alüminyum, temperli cam gibi hafif ve sağlam malzemelerle bölerek küçültme, aynı malzemenin kaldırılarak yapılan büyütme işlemlerine yönelik tadilatlar var ise Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan standartlar dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) maarif müfettişi/ il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarının yeterli olup olmadığına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.

(3) Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/(Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (…) düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.

(4) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren mercie gönderilir.

Kuruculuk hakkının kaybedilmesi

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) 6 ncı fıkra hükmü saklı kalmak kaydı ile gerçek kişi olan kurucunun, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları sağlamadığının tespiti hâlinde, kurumunu kapatması veya devretmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre içerisinde kurumun kapatılmaması veya devrin gerçekleştirilmemesi hâlinde okulların öğretim yılı sonunda, diğer kurumların ise uygulanan öğretim programının sonunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, veren merci tarafından iptal edilir.

(2) Gerçek kişi olan kurucunun ölümü hâlinde ise veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçıların tamamının noter onaylı vekâletname ile aralarından seçecekleri, şartları taşıyan bir kimseyi okullarda öğretim yılının sonuna (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) kadar, diğer kurumlarda ise üç ay içinde kurucu olarak göstermeleri gerekir. Verilen süre içerisinde yeni kurucu teklifinin yapılmaması hâlinde bu teklif yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak öğretime ara verilir. Öğretimine ara verilen kurumun, bir yıl içinde yeni kurucu teklifinin yapılmaması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) veren merci tarafından iptal edilir.

(3) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) 6 ncı fıkra hükmü saklı kalmak kaydı ile kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları kaybettiğinin tespit edilmesi veya ölümü hâlinde, kurucu temsilcisinin değiştirilmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre içerisinde değişiklik yapılmaması hâlinde okulların öğretim yılı sonunda, diğer kurumların ise uygulanan öğretim programının sonunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, veren merci tarafından iptal edilir.

(4) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması hâlinde yukarıdaki hükümler diğer kurumlarına da uygulanır.

(5) (Ek:RG-8/8/2015-29439) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucu hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.

(6) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organında bulunan kişilerin aynı fıkrada belirtilen terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatının tespiti hâlinde 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri gereği süre verilmeksizin kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

Kurum binalarının kullanılması

MADDE 19(Değişik:RG-5/7/2014-29051)

(1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda ücretli veya ücretsiz, kısa süreli geçici ve Kanun kapsamına girmeyen eğitim içerikli kültürel faaliyetler kaymakamlıktan veya valilikten izin alınarak yapılabilir.

Kurucunun kurumu kapatması ve program iptali

MADDE 20 – (1) Bir okulun kurucusu; millî eğitim müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa, diğer kurumlarda ise millî eğitim müdürlüğüne, eğitim personeli ve diğer personel ile öğrenci veya kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla gerekçesi kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından uygun bulunan okulları öğretim yılı sonunda, diğer kurumları ise dönem sonunda kapatabilir. (Ek cümleler:RG-19/2/2020-31044) Soruşturma sonucunda kapatılması teklif edilen kurumlar kurucu isteği ile kapatılamaz. Ancak soruşturması devam eden kurumun soruşturma konusunun kurumun kapatılmasına ve devredilmesine engel teşkil etmediğinin soruşturmayı yürütenlerce ön raporla tespiti halinde ve ilgili makamın da uygun görüşü ile kurum kapatılabilir veya devredilebilir.

(2) Kurum, valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumda öğrenim gören (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) öğrenci, kursiyer veya personelin MEBBİS Modülünde kaydının bulunmaması ve kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından da uygun görülmesi hâlinde öğretim yılı sonu veya dönem sonundan önce de kapatılabilir.

(3) Kurucunun isteği üzerine kurumlarda uygulanan programlardan birinin iptali için; il millî eğitim müdürlüklerince o programda (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) öğrenci, kursiyer veya personelin MEBBİS Modülünde kaydının bulunmadığı ve iptalinde sakınca olmadığına ilişkin düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından program iptal edilir.

(4) (Ek:RG-3/7/2016-29761) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

Okulların kademeli olarak kapatılması

MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurucunun veya kurucu temsilcisinin kademeli kapatma talebi üzerine ya da Bakanlıkça hakkında kademeli kapatma kararı verilen okul, kararın verildiği tarihi takip eden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya veya nakil ve diğer nedenlerle ayrılıncaya kadar kademeli olarak kapatılır.

(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Hakkında Bakanlıkça kademeli kapatma kararı verilen okulun, kapatılmamış sınıflarına naklen öğrenci alınabilir.

(3) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Bakanlıkça sürekli kapatma kararı verilen okullar hakkında kademeli kapatma uygulanamaz.

Usulsüz kapatma

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci, kursiyer veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla o öğretim yılı veya döneminde alınan öğrenci veya kursiyerlerden alınan ücretler, bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesi hükümlerine göre iade edilir.

Mühür ve evrakın teslimi

MADDE 23 – (1) Kurumlardan sadece okul müdürlüklerinde, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce hazırlanmış mühür kullanılır. Yönetimleri birleştirilen okullarda her okul için ayrı mühür bulundurulur.

(2) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu; eğitim personeli ve diğer personelin, öğrenci veya kursiyerlerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını; okullar ayrıca mühürlerini en geç bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne usulüne göre devir ve teslim etmek zorundadır. Devir ve teslimden kaçınan kurucuya Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası valilikçe verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(3) Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine verilecek belgeler ve yapılacak işlemlerle ilgili her türlü tedbir il millî eğitim müdürlüklerince alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kurumların yönetimi

MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Her kurumun bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait aynı bina veya kampüste bulunan (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…);

 1. a) Okul öncesi eğitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul,
 2. b) Ortaokul ile (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) ortaöğretim okulu,
 3. c) Birden fazla ortaöğretim okulu

bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya kısım için ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir. Bir kurucuya ait aynı il sınırları içerisinde bulunan okulların eğitim ve öğretim dışındaki yönetim ve organizasyon planlaması için kurucu tarafından ihtiyaca göre personel görevlendirilebilir.

(2) Kurumlardaki eğitim personeli ile diğer personel görev, yetki ve sorumlulukları bakımından bu Yönetmelik ve dengi resmî kurumların tabi olduğu yönetmeliklerde belirtilen hükümlere tabidir.

(3) Kurumlarda görevli kurum müdürü iznini (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) kurum genel müdürü veya kurucu/kurucu temsilcisinden alır. Kurum müdürlüğünce, müdürün izinli olduğu süre içerisinde yerine vekâlet edecek kurumda görevli eğitim personeli millî eğitim müdürlüğüne önceden bildirilir.

(4) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Birden fazla kurumu bulunan kurucu, kurumları arasındaki koordinasyonu ve kurumlarda eğitim öğretimin kaliteli olarak sürdürülmesi, öğrenci/kursiyerlerin en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamak üzere, en az lisans mezunu olup kamu veya özel sektörde iki yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik görevi yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirebilir. Yabancı okullar ve milletlerarası özel öğretim kurumları dışındaki kurumlarda görevlendirilen genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, kurumlarda yürütülen tüm iş ve işlemlerden kurum müdürü ile birlikte sorumludur. (Ek cümleler:RG-19/2/2020-31044) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları için kurucuya ait bir kurumun personeli olarak çalışma izni düzenlenir. Gerekli şartları taşıması halinde genel müdür veya genel müdür yardımcılarına kurumlarda ders görevi verilebilir.

(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde kurum yönetimi; kurum müdürü, varsa müdür yardımcısı ile farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu eğitim personelinden oluşur.

Kurumlarda görevlendirilecek personel

MADDE 25 – (1) Kurumlarda aşağıda belirtilen personel görevlendirilir.

 1. a) Okullarda;

1) Kurum Müdürü,

2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Aynı bina veya kampüste bulunan okullar dışında diğer okullarda isteğe bağlı olarak müdür yardımcısı,

3) Okulun kademe ve türüne uygun sınıf ve alan öğretmeni,

4) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda kayıtlı öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen,

5) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısının 500 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen,

6) (Değişik:RG-3/7/2016-29761)  Uzman öğretici ve ayrıca ölçme ve değerlendirme servisi elemanı, yatılı okullarda belletmen, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.

 1. b) Çeşitli kurslarda;

1) Kurum müdürü,

2) Kurs programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (…)

3) Kurslarda müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.

 1. c) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)

ç) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)

 1. d) Hizmet içi eğitim merkezlerinde;

1) Kurum müdürü,

2) Merkezin programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,

3) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.

 1. e) Uzaktan eğitim;

1) Kurum müdürü,

2) Uygulanan programa uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,

3) Teknik personel,

4) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.

 1. f) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel öğretim kurslarında;

1) Kurum müdürü,

2) İlgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici,

3) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.

 1. g) (Ek:RG-20/6/2017- 30102)  Sosyal etkinlik merkezlerinde;

1) Kurum müdürü,

2) Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,

3) Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel,

4) Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı,

5) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.

ğ) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Mesleki eğitim merkezlerinde;

1) Kurum müdürü,

2) Çırak ve kursiyer sayısı 100’e kadar olan merkezlerde isteğe bağlı,100’ün üzerinde olan merkezlerde zorunlu olmak üzere en az bir müdür yardımcısı,

3) Alan öğretmenleri,

4) Uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.

Görevlendirme

MADDE 26 – (1) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Eğitim personelinin çalışma izin teklifleri;

 1. a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür için kurucular veya kurucu temsilcileri,
 2. b) (a) bendi dışındaki eğitim personeli ve diğer personel için müdür

tarafından yapılır.

(2) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Bakanlıkça ön izin belgesi verilen yabancı uyrukluların çalışma izinleriyle ilgili işlemler, 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(3) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin ve diğer personelin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları sağladığı yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna ilişkin yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edilen ve diğer nitelik ve şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde çalışma izni valilikçe düzenlenir. Valilikten çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz.

(4) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullarda görevli öğretmenler ile (Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (…) uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir. (Mülga cümle:RG-13/1/2017-29947) (…) Okul öncesi eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten az olan okullarda okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün ders okutabilir.

(5) Okullar dışındaki kurumlarda eğitim personeli haftada en fazla 40 saate kadar ders okutabilir. (Ek cümleler:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde ise asıl görevli aylık ücretli görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık azami 40 faaliyet saati olup hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir. Ancak aylık karşılığı faaliyet saati süresi haftalık 40 saatten az belirlenen personele 40 saate kadar tamamlamak üzere ders saati ücreti karşılığı görev verilebilir.

(6) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat, diğer kurumlarda görevli yöneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilir.

(7) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranır. Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen personelin belgeleri en geç üç gün içerisinde kurum yönetimine teslim edilir ve kurum yönetimince saklanır.

Çalışma izinlerinin uzatma onayı

MADDE 27 – (1) Kurum müdürünce eğitim personelinden görevine devam edeceklerin listesi ile birlikte yeniden düzenlenen sözleşmeleri, (Mülga ibare:RG-19/2/2022-31755) önceki sözleşmenin bitim tarihinden en geç 30 gün önce çalışma izinlerinin uzatılma onayı toplu olarak alınmak üzere millî eğitim müdürlüklerine verilir. Millî eğitim müdürlüklerince kurum ve eğitim personelinin mağduriyetine meydan verilmeyecek şekilde eski sözleşmenin bitim tarihinde çalışma izinlerinin uzatılma onayı verilir.

Yabancı ve azınlık okullarında görevlendirme

MADDE 28 – (1) Yabancı okullarda yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Türkçe’den başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan okulların kurucuları ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerir. Valilikçe uygun görülmesi hâlinde çalışma izni düzenlenir.
 2. b) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, diğer okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.
 3. c) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin teklifi ile diğer yöneticiler ise okul müdürü ve Türk müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile valilikçe atanır.

(2) Azınlık okullarında yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) (Değişik:RG-4/7/2015-29406) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, okul müdürlüğünün teklifiyle uzatılabilir. Bunlardan biri, okul müdürlüğünün görüşü alınarak valilikçe müdür başyardımcısı olarak görevlendirilir.
 2. b) Azınlık okullarının bir kısmında kültür anlaşmaları gereğince veya mütekabiliyet esasına göre Bakanlıkça evrakı incelenmek ve uygun görülmek kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenlere de görev verilebilir.
 3. c) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri resmî okullarda öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.

Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesi

MADDE 29 – (1) Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesinde:

 1. a) Yabancı okullar ve milletlerarası kurumlarda yönetici olarak görevlendirileceklerde;

1) Alanında lisans mezunu olduğuna dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında alanı belirtilmemiş ise ayrıca alanını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,

2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir “Öğretmenlik Formasyon” belgesinin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,

3) En az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir resmî makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,

4) Pasaport fotokopisi,

5) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Yabancı uyruklu yöneticinin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge,

 1. b) Öğretmen olarak görevlendirileceklerde;

1) Alanında lisans mezunu olduğuna dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında alanı belirtilmemiş ise ayrıca alanını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,

2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir “Öğretmenlik Formasyon” belgesinin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği veya en az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir resmî makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,

3) Pasaport fotokopisi,

4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Yabancı uyruklu öğretmenin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge,

 1. c) Uzman öğretici olarak görevlendirileceklerde;

1) Alanında lisans mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,

2) Pasaport fotokopisi,

3) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Yabancı uyruklu uzman öğreticinin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge,

ç) Usta öğretici olarak görevlendirileceklerde;

1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Alanında eğitim aldığına ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge veya sertifikası ile lisans mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,

2) Spor ve sanat alanlarında ise, alanında en az orta dereceli okul mezunu olduğuna ilişkin belge ve alanında geçerli sertifikanın Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,

3) Pasaport fotokopisi istenir.

4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Yabancı uyruklu usta öğreticinin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge istenir.

(2) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Ön izin belgesi için istenen belgeler, kurum yetkilisince millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Valiliklerce şartları taşıdığı anlaşılanların beş iş günü içerisinde ön izin talepleri Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça şartları taşıyanlara beş iş günü içinde ön izin belgesi düzenlenerek ilgili valiliklere gönderilir.

(3) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(4) (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen çalışma izninin bir örneği kurum müdürlüğünce millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Millî eğitim müdürlüğünce yabancı uyruklu eğitim personeline ait bilgiler Özel Öğretim Kurumları Modülüne işlenir.

(5) Kurumlarda görevli yabancı uyruklulara kendi devletlerince kabul edilmiş dinî ve millî günlerinde eğitim-öğretimi aksatmamak şartıyla kurum yöneticilerinin teklifi ile valilikçe izin verilebilir.

(6) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Yabancı uyruklu eğitim personeline şartlarını taşıdığı sadece bir alanda ve bir kurumda görev verilir. (Ek cümle:RG-3/7/2016-29761) Yabancı okullarda görevlendirilecek personel bu kapsamda değerlendirilmez.

Yöneticilerin nitelikleri

MADDE 30 – (1) Kurumlara müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Milletlerarası kurumlar ile yabancı okullarda görevlendirilecekler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. b) (Mülga:RG-2/8/2013-28726)
 3. c) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) Özel okullarda; resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl görevli uzman öğretici olarak görev yapmış olmak.

ç) Okullar dışındaki kurumlarda lisans mezunu olmak.

(2) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan kurumlara müdür/müdür yardımcısı olarak atananların bu görevlerde geçirdikleri süre öğretmenlikte geçirilen süre olarak kabul edilir.

Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumun açılışı, kapanışı, devri, nakli, kontenjan değişikliği, öğretime ara verme ve öğretime başlama, program ilavesi, kademeli kapatma, kurum müdürlerinin görevlendirme ve çalışma izninin uzatılması teklifine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, kurumda eğitim ortamının sağlanması, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini, kurum binasının kullanılabilir duruma getirilmesi, eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılması gibi hususlardan birinci derecede sorumludur. Gerekli şartları taşıyan kurucu veya kurucu temsilcisi kurumda eğitim personeli olarak da görevlendirilebilir.

(2) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.

(3) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurucu temsilcisinin yetkisini devretmesine, kurucu tüzel kişiliğin yetkili karar organı tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde, kurucu temsilcisi sadece personel alımlarına ilişkin yetkisini kurucu temsilcisi olma şartlarını taşıyan üçüncü bir kişiye valiliğin izni ile devredebilir.

Kurum müdür ve müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 32 – (1) Kurum müdürünün görevleri şunlardır:

 1. a) Programların amacına uygun şekilde yürütülmesi, başarının artırılması, eğitimin kaliteli olarak sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,
 2. b) Kurumun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil etmek,
 3. c) Eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma iznini uzatma onay tekliflerini zamanında yapmak,

ç) Eğitim-öğretim yılı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak, etkinlikleri planlamak, personel arasındaki görev paylaşımını yapmak, ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri almak,

 1. d) Yönetim görevini aksatmamak şartıyla alanında olmak üzere isteğe bağlı olarak haftada en fazla 12 saat ders okutmak,
 2. e) Resmî dengi kurumların tabi olduğu yönetmelikler ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Kurum müdürü kurumun yönetiminden, kurumun amacı doğrultusunda öğrenci veya kursiyerlerin yetiştirilmesinden, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden kurucu veya kurucu temsilcisine varsa genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumludur.

(3) Kurum müdürü aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi olduğunda kurumun mali işlerinden de sorumludur.

(4) Kurum müdür yardımcısı, kurum müdürünün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde müdüre vekâlet eder.

Eğitim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 33 – (1) Okulda görevli öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici, dengi resmî okulların tabi olduğu yönetmeliklerde belirtilen görevleri ve okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.

(2) Okullar dışındaki kurumlarda görevli eğitim personeli, öğrenci veya kursiyerlerin başarısının artırılması ve programlar doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gerekli çalışmaları yürütür ve kurum müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.

(3) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde görevli eğitim personeli, öğrencilerin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar ile öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını sağlar ve kurum yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar. Bu merkezler için ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Ölçme ve değerlendirme biriminin görevleri

MADDE 34(Değişik:RG-8/8/2015-29439)

(1) Kurumlarda, ölçme ve değerlendirme uzmanı sorumluluğunda isteğe bağlı olarak ölçme ve değerlendirme birimi kurulabilir. Birim, öğrencilerin/kursiyerlerin genel başarı seviyesini, özel yetenekli veya öğrenme güçlüğü çeken bireyleri ve öğrenme güçlüğü çekilen konuları tespit ederek diğer eğitim personeli ile işbirliği içerisinde gerekli iyileştirme tedbirlerini alır.

Diğer personel

MADDE 35 – (1) Diğer personel, dengi resmî kurumların tabi olduğu mevzuatta belirtilen görevleri yapar. Bu Yönetmelikte ve dengi resmî kurumların tabi olduğu mevzuatta görevleri belirtilmeyen personel ise kurum müdürü ve müdür yardımcılarının vereceği görevleri yapar.

Eğitim personelinin iş başında eğitimi

MADDE 36 – (1) Kurumlar, eğitim personelini yetiştirmek için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca eğitim personelinin Bakanlıkça açılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinden yararlandırılmasını sağlar.

(2) Kurucu ve tüm üyeleri kurumların kurucusu olan oda, dernek, birlik veya vakıflarca da kurumlardaki personele, valiliğe bilgi vererek hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenebilir. Kurumlar, Bakanlıktan izin almış olan özel hizmet içi eğitim merkezlerinden de hizmet satın alabilir.

Alan öğretmeni

MADDE 37 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) İlkokullarda sınıf öğretmenliği esas olmakla birlikte özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. (Değişik cümle:RG-20/6/2017- 30102) İlkokul dördüncü sınıflarda ise sınıf rehber öğretmeni görevlendirilmesi kaydıyla tüm derslere alan öğretmenleri görevlendirilebilir.

(2) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenliği esas olmakla birlikte, özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.

(3) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)

Uzman öğretici ve usta öğreticiler

MADDE 38(Değişik:RG-2/8/2013-28726)

(1) Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda, dersin özelliğine göre uzman öğretici ve usta öğretici görevlendirilebilir.

(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) mesleki ve teknik Anadolu lisesi veya çok programlı Anadolu lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu usta öğreticiler (Ek ibare:RG-23/7/2015-29423) ve uzman öğreticiler ile diğer okullarda (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) görevlendirilen (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) lisans mezunu uzman öğreticiler bağımsız olarak derse girebilir. Okullarda görevlendirilen (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) diğer usta öğreticiler ise dersin öğretmeniyle birlikte haftada 40 saate kadar derse girebilirler.

(3) Ulusal ve uluslararası sanat ve spor alanında başarılarıyla tanınmış olanlardan valilikçe uygun görülmesi hâlinde özel öğretim kurumlarında, usta öğretici olarak görevlendirileceklerde öğrenim şartı aranmaz.

Kurumlarda görevlendirileceklerden istenilecek belgeler

MADDE 39(Değişik:RG-20/6/2017- 30102)

(1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

 1. a) İş sözleşmesi.
 2. b) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.
 3. c) İlk defa görev alacaklar hariç hizmet sınıfında daha önce yapılan görevleri gösterir hizmet belgesi.

ç) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

 1. d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, yurt dışından alınmış diplomaların ise Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.
 2. e) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

(2) Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı alanda çalışmış olanlardan birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler; üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olup resmî veya vakıf üniversitelerinde en az iki yıl eğitim personeli olarak çalışmış olduğunu belgelendirenlerden ise pedagojik formasyon belgesi istenmez.

(3) Kurumda görevlendirilecek diğer personelden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

 1. a) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.
 2. b) En az ilkokul  mezunu olunduğunu gösterir belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.

(4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumda görev yapan personelin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde çalışma izni iptal edilir.

Ücretli ders görevi

MADDE 40 – (1) Aynı ilde olmak üzere;

 1. a) Resmî okullarda görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, sadece okullarda Kanunun 8 inci maddesine göre ücretli ders görevi verilebilir.
 2. b) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemez. (Mülga cümle:RG-19/2/2020-31044) (…)  (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde ders ücreti karşılığı görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık en çok 40 faaliyet saati olup eğitim personelinin hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir.
 3. c) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara kurumlarda haftada (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) en fazla 40 ders saati ücretli ders görevi Eğitim personeli olma nitelik ve şartlarını taşıyan ve özel sektörde çalışanlara iş yerlerinin izni ile haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

ç) Eğitim personeline, valilikten (Mülga ibare:RG-5/7/2014-29051) (…) çalışma izni alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilmez.

Ücretli ders görevi için istenilecek belgeler

MADDE 41 – (1) Ücretli ders görevli olarak çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden;

 1. a) İş sözleşmesi,
 2. b) Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi,
 3. c) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.

ç) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

 1. d) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesi örneği,
 2. e) Sertifikanın aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği istenir.

(2) Resmî veya özel öğretim kurumunda görevli olup kurumlarda ek ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden, birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

(3) Resmî veya özel öğretim kurumunda görevli olup alanı dışında sertifikaya dayalı ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden, birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

Özlük hakları

MADDE 42 – (1) Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine tabidir.

Sözleşme

MADDE 43 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre kurucu veya kurucu temsilcileri ile eğitim personeli arasındaki iş sözleşmeleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleşme formu (EK-5) esas alınarak en az bir yıl süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin bir nüshası, çalışma izni düzenlenmek üzere ilgili mercide, bir nüshası kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır, diğer nüshası ise sözleşmeye taraf olan personele verilir. Ancak;

 1. a) Mazeretleri nedeniyle dönem içerisinde görevlerinden ayrılanların yerine görevlendirilecek eğitim personeli,
 2. b) Devredilen kurumlarda devredilmeden önce görev yapan eğitim personeli,
 3. c) Ders saati ücretli olarak görevlendirilecek eğitim personeli

ile bir yıldan daha az süreli de iş sözleşmesi yapılabilir.

(2) Sözleşmelerde, ilgilinin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantılı yardımlardan faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyici hükümler bulunamaz.

(3) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)

(4) Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.

(5) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurumlardaki ek ders ücreti, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez.

(6) Sözleşmenin başlangıç tarihi, çalışma izninin (Mülga ibare:RG-5/7/2014-29051) (…) verildiği tarihtir. Bu tarihi takip eden 30 gün içinde de göreve başlama tarihi belirlenebilir.

(7) Kurumlarda görevlendirilecek diğer personelle yapılacak iş sözleşmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre yapılır.

(8) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) (Değişik:RG-19/2/2022-31755) İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmez. Bu kapsamda görevlendirilecek diğer personel ile İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar sözleşme yapılabilir.

İşten ayrılma

MADDE 44 – (1) Sözleşme süresi sona erenler (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) hariç, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve sözleşme süresi sona ermeden aynı Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir. (Ek cümle:RG-5/7/2014-29051) (Mülga cümle:RG-19/2/2020-31044)

(2) Çeşitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içinde görevinden ayrılmasıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatacak olan eğitim personelinin yerine, on gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere eğitim personelinin teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) Ancak rehber öğretmenin görevinden ayrılması durumunda yirmi gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere bir rehber öğretmenin görevlendirme teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir.

(3) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Çeşitli sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz eğitim personelinden biri, valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. Kurumda yukarıdaki şartları haiz eğitim personeli bulunmaması hâlinde kurumda görevli eğitim personelinden birisi valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilebilir. Vekâlet süresi dört aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. Vekâleten görevlendirilenler, vekâlet ettikleri personelin haftada girebileceği ders saati kadar derse girebilirler.

(4) Görevinden ayrılan eğitim personelinin görevlerinden ayrılışı ile kurumdan ayrılmak isteyenlerin müracaatları en geç beş iş günü içerisinde kurum yetkilisi tarafından doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. İlgililerin ayrılış sebeplerine uygun olarak valilikten yedi iş günü içinde görevden ayrılış onayları alınır. Görevinden ayrılan personelin durumunu millî eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum yetkilileri hakkında yasal işlem yapılır.

(5) (Mülga:RG-19/2/2022-31755)

Özlük dosyası

MADDE 45 – (1) Kurumlarda görevli eğitim personelinin özlük dosyası, millî eğitim müdürlüklerince tutulur. Görevinden ayrılarak başka bir kurumda görev alan eğitim personelinin özlük dosyası, önceki görev yaptığı millî eğitim müdürlüğünden bir ay içerisinde istenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğretim programları, ders çizelgeleri ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 46 – (1) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Dengi resmî okullarda uygulanan haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarından farklı uygulama yapacak okullar yapacakları farklı uygulamalara kurum yönetmeliklerinde yer vererek Bakanlığın izninden sonra uygularlar. Milletlerarası okullar için Bakanlıkça onaylanan ilgili ülke ders programları ve haftalık ders çizelgeleri, Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda aynı ülkenin yetkili kurumundan denklik belgesi almış olan yeni açılacak milletlerarası okullar tarafından da kullanılabilir.

(2) (Yeniden düzenleme:RG-20/6/2017- 30102) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları ile iş makineleri sürücü eğitim kursları için geliştirilen ve Bakanlıkça onaylanan programlar her yıl Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre uygulamadan kaldırılmasına karar verilen öğretim programları Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır ve yayımından itibaren en geç altı ay sonra uygulamadan kaldırılır. Uygulamadan kaldırılan veya kaldırılacak program; programı hazırlayan, uygulayan veya sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilerek tekrar onaya sunulabilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(3) (Değişik:RG-8/8/2015-29439) Kurumlarda, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanır. Meslek edindirme ve mesleki gelişim kurslarında, yetenek kurslarında, kişisel gelişim kurslarında ve hizmet içi eğitim merkezlerinde, (Ek ibare:RG-13/1/2017-29947)  kurumun eğitim verdiği programa uygun, programı destekleyen yirmi ders saatini geçmeyen kurs faaliyeti dışındaki diğer etkinliklerin programları, millî eğitim müdürlüğünce uygun bulunması durumunda uygulanabilir.

(4) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde öğrenci ve kursiyer başarısının tespitine ilişkin esaslar 46/A maddesi hükümleri doğrultusunda belirlenir. Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarı gösterenlere Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) düzenlenen Kurs Bitirme Belgesi (EK-6) düzenlenir.

(5) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)

(6) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)

(7) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Okullarda haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında ve/veya (Değişik ibare:RG-23/7/2015-29423) hafta sonu kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursları açılabilir. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439)  (Mülga cümle:RG-19/2/2020-31044) (…)

(8) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)  

(9) (Ek:RG-8/8/2015-29439) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Özel öğretim kurslarında, kayıtlı kursiyerlere yönelik Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz seviye belirleme ve deneme sınavları sadece kurum binalarında yapılabilir. Seviye belirleme sınavları, kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınavlar sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Kursiyerlerin kişisel bilgileri ile başarı durumları, (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) e-Özel modülü ve denetlemeye yetkili kişiler dışında paylaşılamaz. (Mülga cümle:RG-19/2/2020-31044) (…)

(10) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerine devam eden her bir öğrenci için haftalık en fazla 40 faaliyet saati planlanır. Planlama yapılırken öğrencinin en az bir sportif ve sanatsal faaliyete katılması sağlanır.

Sınavlar

MADDE 46/A – (Ek:RG-19/2/2020-31044)

(1) Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkrası doğrultusunda yapılacak kurs bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları ile programın gerektirdiği diğer sınavların uygulanışı, sınava girenlerden alınacak sınav ücretleri, sınavlarda kimlerin görev alacağı ve ödenecek ücretler, sınavlarda kurulacak Bakanlık merkez sınav yürütme kurulu ve il/ilçelerde kurulacak il/ilçe sınav yürütme komisyonları, derslerin inceleme ve kontrolünde görevlendirilenler ile diğer görevlilere ödenecek ücretler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre görevlilerin harcırah giderlerine ilişkin hususlar ile diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Sınava girenlerden alınacak sınav ücretleri Bakanlık döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına yatırılır ve birinci fıkrada belirlenen ödemeler ile sınavın gerektirdiği mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderler harcama yetkilisinin onayı ile bu hesap üzerinden yapılır. Bakanlıkça, yapılacak sınav türlerine göre ayrı hesap açılmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Sınav yapılan her ilde görev alan personele aynı günde aynı sınav için ödenebilecek toplam tutar, ilgili sınav günü o sınav için kursiyerlerden toplanan sınav ücretlerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı geçemez.

Okullarda oluşturulacak birlik, kurul ve komisyonlar ile kurumlarda sosyal etkinlik faaliyetleri (Değişik başlık:RG-19/2/2020-31044)

MADDE 47 – (1) Okullarda resmî dengi okullarda oluşturulan birlik, kurul ve komisyonlar ve ihtiyaç duyulması hâlinde okul yönetimince benzerleri kurulur.

(2) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında okul aile birliği kurulur. Okul öncesi eğitim kurumlarında ise velilerin veya (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) kurucunun istemesi halinde kurulur. Aynı kurucuya ait ve aynı bina veya kampüste bulunan okullar için tek okul aile birliği kurulabilir. (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Kurucu tarafından izin verilmesi halinde okulun bölümlerinin kiraya verilmesi, işletilmesi, öğrenci servis hizmetleri ve benzeri görevleri de yürütür.

(3) (Ek:RG-19/2/2020-31044) 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yürütülen öğrenci kulüp ve toplum hizmeti faaliyetleri, sadece okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sosyal etkinlik merkezlerinde yapılabilir.

Sınıf mevcutları ve grupların oluşturulması

MADDE 48 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24’ten fazla olamaz. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439) (Mülga cümle:RG-19/2/2020-31044) (…)

(2) Okullar dışındaki kurumlarda sınıf mevcutları 30 öğrenci veya kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenir. Kurumun özelliğine göre grupların oluşumunda; öğrenci veya kursiyerin yaşı, öğrenim ve bilgi düzeyi ile diğer eğitimsel yaklaşımlar dikkate alınır. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439)   Ancak; özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları on altı kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenir. Özel öğretim kurslarında kursiyer grupları, öğretim programlarında belirtilen öğrenim seviyesine göre oluşturulur.

(3) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Kanunun ek birinci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilebilmesi için e-okulda o derslikte en az (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102)  6 öğrenci kayıtlı olması gerekir.

(4) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde her 24 öğrenciye kadar bir grup oluşturulur ve her grup için bir grup sorumlusu eğitim personeli görevlendirilir.

Öğretim dili

MADDE 49 – (1) Kurumlarda öğretim dili Türkçedir. Yabancılar tarafından açılmış ve Türkçeden başka bir dille öğretim yapılmasına izin verilmiş bulunan mevcut okullar, kendi statüleri içinde öğretime devam ederler. Ancak, yabancı uyruklu çocukların devam edeceği milletlerarası okullar bu hükmün dışındadır.

(2) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel okullarda (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde eğitim ve öğretim yapılabilir. Bu okullarda:

 1. a) Farklı dil ve lehçelerde okutulacak dersler Bakanlıkça belirlenir.
 2. b) Okulun seviyesine göre Bakanlıkça onaylanan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgeleri uygulanır.

Azınlık okulları

MADDE 50 – (1) Azınlık okullarında, seviyesine göre resmî okullarda okutulan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esastır.

(2) Bu okullarda, ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da dikkate alınarak derslerden hangilerinin öğretiminin Türkçeden başka bir dille yapılabileceği Bakanlıkça kararlaştırılır. Bu derslerin çeşitlerinde ve programlarında yine aynı yolla değişiklik yapılabilir.

(3) Türkçeden başka bir dilin öğretimi için izin verilen derslere ayrılacak haftalık ders saatine mukabil Türkçe okutulacak derslerin saati ve sayısı Bakanlıkça tespit edilir.

Öğrenci veya kursiyer kayıt ve nakil işlemleri

MADDE 51 – (1) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Okullardan, kayıt alanı şartı dışında dengi resmî okulların tabi oldukları yönetmelik hükümlerini uygulayacaklar, ayrıca kurum yönetmeliği düzenlemezler. Kurum yönetmeliği düzenlemeyen ortaöğretim okullarına öğrenci kaydı ve nakli, başvuru öncelik sırasına göre yapılır.

(2) (Değişik paragraf:RG-5/7/2014-29051) Dengi resmî okulların tabi oldukları yönetmelik hükümlerinden farklı uygulama yapmak isteyen okullar, Bakanlık tarafından onaylı kurum yönetmeliklerine göre kayıt ve nakil işlemlerini gerçekleştirirler. Ortaöğretim okullarına öncelikle aynı kurucunun ortaokulundan mezun olanlar, başvuru öncelik sırası veya ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre yerleştirilir. Bu durumdaki okullar tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulacak kurum yönetmelik taslaklarında;

 1. a) Resmî okullardaki yaş sınırı, ortaöğretim okullarında öğrenim hakkını kullanmamış olma şartları ile genellik ve eşitlik ilkelerine,
 2. b) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Akşam liselerinde ise ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu ve 18 yaşını bitirmiş veya okuma hakkını kullanarak örgün ortaöğretim kurumlarından ayrılmış olma hükümlerine yer verilir.
 3. c) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sağlık hizmetleri alanında her sınıf düzeyindeki öğrenci sayısı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen protokolde yer alan hastanede görevli meslek gruplarına göre sağlık personeli sayılarının yarısını geçemez. Ayrıca, her asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeni için dokuzuncu sınıflar hariç en fazla iki şubeye öğrenci kaydı yapılabilir.
 4. d) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)
 5. e) (Ek:RG-20/6/2017- 30102)  Okul öncesi eğitime devam edecek çocukların 36 ncı ayını tamamladığı ay itibarıyla kaydı yapılabilir.

(3) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgisi ile Türkçe derslerinden seviyesi, okul yönetiminin oluşturacağı komisyonca ders yılı bitim tarihi ile okulun açıldığı ilk hafta içinde belirlenecek bir tarihte yapılacak yazılı ve sözlü yeterlilik sınavıyla belirlenir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bu sınava girebilmesi için veli, bu durumu okul müdürlüğüne kesin kayıt sırasında yazılı olarak bildirir. Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler için, en fazla iki yeterlilik sınavı yapılabilir.

(4) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir. Okuldaki toplam öğrenci sayısı kurum kontenjanından fazla olamaz.

(5) Okullarda, kurum kontenjanı dikkate alınarak yabancı uyruklu misafir öğrenciler de öğrenim görebilir, ancak bu öğrencilere diploma düzenlenemez. Okuldan ayrılanlara gördükleri derslere ve aldıkları notlara ilişkin okul yönetimince düzenlenen belge verilir.

(6) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)

(7) Kurslar kayıt sırasında kursiyerlerden; T.C. kimlik numarası, (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) adı ve soyadı, doğum tarihi ile (Ek ibare:RG-13/1/2017-29947) (Ek-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubunda belirtilen programlara kayıt olacaklar için ilgili açık öğretim programına kayıtlı olduğuna dair öğrenim belgesi ve öğretim programının özelliklerine göre diğer belgeler istenir. Kurslar arasında kursiyer nakli yapılamaz. (Ek cümleler:RG-20/6/2017- 30102) Ancak kurumun sürekli olarak kapatılması, kursiyerin ikametinin farklı bir il/ilçeye taşınması durumunda kursiyer, devam ettiği programı uygulayan başka bir kuruma programın kalan bölümünü tamamlamak üzere kayıt yaptırabilir. Ayrıca birden fazla seviyesi olan kurslarda kursiyerler bir üst seviyedeki programlara farklı kurumlarda devam edebilirler.

(8) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Hizmet içi eğitim merkezleri tarafından kayıt sırasında kursiyerlerin çalıştıkları iş yerlerinden; kursa katılacakların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi ve öğrenim durumunun yer aldığı liste ile listede yer alanların SGK aylık prim ve hizmet belgesi istenir.

(9) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)  

(10) (Değişik:RG-8/8/2015-29439 ) Okullara, çeşitli kurslara, (Ek ibare:RG-13/1/2017-29947) özel öğretim kurslarına, (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) , sosyal etkinlik merkezlerine, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına, motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, hizmetiçi eğitim merkezlerine  (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) , iş makineleri sürücü eğitim kurslarına, mesleki eğitim merkezlerine (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında;

 1. a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.
 2. b) Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancılardan öğrenim vizesi (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) ve pasaport Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıtları yapılır.
 3. c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancılardan öğrenim vizesi istenmez. Ancak; öğrenim görecek kişinin veya anne, baba ya da vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.

ç) Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır.

 1. d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Cumhurbaşkanından Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.
 2. e) Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul şartları ayrıca aranır.
 3. f) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik ve 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(11) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer kayıtları MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüller üzerinden yapılır.

(12) (Ek:RG-8/8/2015-29439 )  Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi günleri okul saatleri dışında ve/veya hafta sonu Cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilirler. Okulla ilişiği kesilen lise ve dengi okul öğrencisi kursiyerin özel öğretim kursu ile de ilişiği kesilir. Zorunlu eğitim çağındaki kursiyerlerin MEBBİS kayıtları e-Okulla ilişkilendirilir. Kursiyerler, sadece öğrenim/sınıf seviyelerine uygun programlara devam edebilirler.

(13) (Ek:RG-13/1/2017-29947) (Değişik:RG-20/6/2017- 30102) Özel (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarına nakil ve geçiş başvurusu, birinci ve ikinci dönemin son üç haftası ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı kalmaksızın yapılır.

(14) (Ek:RG-13/1/2017-29947) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(15) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Mesleki eğitim merkezlerine öğrenci kayıtları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Merkezi ortak sınavlar (Değişik başlık:RG-5/7/2014-29051)  

MADDE 52(Değişik:RG-19/2/2020-31044)

(1) Merkezi ortak sınavlar Bakanlık tarafından yapılır. Bu sınavlara özel okullarda okuyan öğrenciler de girer. 

Yatılılık hizmeti

MADDE 52/A – (Ek:RG-19/2/2020-31044)

(1) Okullarda yatılılık hizmeti verilebilir. Yatılılık hizmetinin verileceği yatakhane ve pansiyonların standartları ile yatılılık hizmeti standartları Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sitesinde yayımlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili

Ücret tespiti

MADDE 53 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, Kanunun 12 nci (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) ve 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. (Değişik cümle:RG-3/7/2016-29761) Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir. (Ek cümle:RG-3/7/2016-29761) (Değişik cümle:RG-13/1/2017-29947)  Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir.

(2) Kurumlar, öğrenci ve kursiyer ücret tespitlerini, istenildiğinde yetkili makamlara belgelendirirler.

(3) Ücretlerin ilan edilmesi için verilen süreden sonra kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen kurumların öğrenci ve kursiyer ücreti, bulundukları ilde aynı tür kurumların ilan ettikleri en düşük ücretten aşağı olamaz.

(4) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Sosyal etkinlik merkezlerinde herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

(5) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden, talep eden veliler faydalanır.

Ücretlerin ilanı

MADDE 54 – (1) Ücretler aşağıda belirtilen esaslara göre ilan edilir.

 1. a) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl Türk Lirası olarak tespit edilir. Motorlu taşıt sürücü kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının öğrenim ücreti ocak ayı sonuna kadar, diğer kurumların öğrenim ücreti ile Kanunun 12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tebliğde belirlenen alanlar dışındaki öğrenim ücreti ve diğer ücretler ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Ancak Kanunun 12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liseleri destek kapsamındaki alanlarının, Bakanlıkça ödenecek ücretleri ilan edildikten sonra 15 gün içinde ücretlerini günceller. Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek indirimler belirtilir. Yapılacak indirim oranı ilan edilen öğrenim ücretinin %50’sinden fazla olamaz. Ancak aynı kurucuya ait kurumlarda görev yapan personel çocuklarına % 50’den fazla indirim uygulanabilir. Ayrıca yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretler ayrı ayrı belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir.
 2. b) Bu Yönetmelikte belirtilenlerin dışında öğrenci ve kursiyerlerden, bağış ve yardım da dâhil olmak üzere hiçbir ad altında ücret alınamaz.
 3. c) Kurumlar, ücretlerini ilan etmeden önce öğrenci ve kursiyerlerden ücret tahsil edemez.

ç) Kurumlar ücret ilanlarını, Millî Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne verir ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asar. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yaparlar.

 1. d) Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilirler ancak, ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemezler.

(2) Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alır.

Ücretlerin alınma şekli

MADDE 55 – (1) Öğrenci ve kursiyer ücretleri;

 1. a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokul, ortaokul, özel eğitim ve ortaöğretim okullarının bütün sınıflarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) yıllık,
 2. b) Okullarda pansiyon hizmeti sağlandığı takdirde yıllık,
 3. c) (Mülga ibare:RG-5/7/2014-29051) (…) kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ile özel eğitim okullarının ilköğretim programı dışındaki kısımlarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ders saati ücreti,

ç) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının teorik dersleri ile uygulama derslerinin ders saati ücreti ayrı ayrı

olarak hesap edilir.

(2) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Okullar, ders yılı sonunda öğrenim ücreti ödemesi yapılmayan öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Kaydı yenilenmeyen öğrencinin nakli, veli/vasisi tarafından başka bir özel okula veya öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu aracılığıyla resmî kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmî okula veya açık öğretim lisesine alınır.

(3) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda eğitim ücreti kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursiyerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.

(4) (Ek:RG-12/4/2016-29682) Öğrenci ile velilerinden beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulaması adı altında veya 54 üncü madde çerçevesinde tespit ve ilan edilen ücretler dışında herhangi bir ücret talep edilemez.

Ücretlerin iadesi

MADDE 56 – (1) (Mülga:RG-13/1/2017-29947)

(2) (Mülga:RG-13/1/2017-29947)

(3) (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (…) (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) Kurumlara  (Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (…) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;

 1. a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim yılı başlamadan (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
 2. b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
 3. c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.

(4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler

Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı ile dağılımı

MADDE 57 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) çocuklara öncelik verilir.

(2) Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan öğrenci veya kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır.

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 58 inci maddeye uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir.

(4) Kurumun bir bölüme başvurusunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır.

(5) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır.

Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvurusu

MADDE 58 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda ücretsiz (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) çocuklar dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır.

(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklardan, ayrıca Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların mensubu olduğu kurumdan alınacak harp veya vazife malulü olduğunu gösterir belge istenir.

(3) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur.

(4) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrenci ve kursiyere ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.

(5) Ücretsiz okumak üzere başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları birinci fıkraya uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır.

Değerlendirme kurulu

MADDE 59 – (1) Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla değerlendirme kurulu oluşturulur.

(2) Değerlendirme kurulu, kurum müdürünün başkanlığında iki eğitim personelinden oluşur.

(3) Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formu”na (EK-8) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur.

(4) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.

Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin ücretlerinin iadesi

MADDE 60 – (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) okullarda öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. (Mülga cümle:RG-5/7/2014-29051) (…)

(2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar.

Ücretsiz okuma süresi

MADDE 61 – (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir. (Ek cümleler:RG-3/7/2016-29761) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları bünyesinde açılan özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde destek eğitimi gören engelli bireyin ücretsiz okuma süresi kurumdan ilişiği kesilene kadar devam eder. Engelli bireyin kuruma devam etmediği ay için kurumca belirlenecek başka bir engelli birey ücretsiz okuma hakkından faydalandırılır.

(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) ve Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) çocukları, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.

Burs verilme şartları ve oranı

MADDE 62 – (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilir. Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapmak istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar.

(2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne bilgi vererek uygular.

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenci/kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemez.

(4) Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı veya sayısı kurumca belirlenir. Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının dışında tutulur.

(5) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemez.

(6) (Ek:RG-12/4/2016-29682) Kurumlar bu madde kapsamında valiliklerden aldıkları izinler doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınav yapabilir. (Değişik cümle:RG-13/1/2017-29947) Kurumlar, valilik izni ile bursluluk sınavlarının reklam ve duyurusunu ek 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde yapabilir.

(7) (Ek:RG-12/4/2016-29682) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adlî veyahut idarî soruşturma bulunan kurumlar bursluluk sınavı yapamaz, araştırma,  yarışma ve sosyal etkinlik düzenleyemezler.

Burs verilme şekli ve süresi

MADDE 63 – (1) Okullarda öğrencilere;

 1. a) Bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının karşılanması,
 2. b) Öğrenimi süresince öğrenim ücretinin karşılanması,
 3. c) Bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması,

ç) Bakanlığın resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık

ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

(2) Okullar dışındaki diğer kurumlarca öğrenci veya kursiyerlere;

 1. a) Öğrenim ücretinin karşılanması,
 2. b) Kırtasiye masrafının karşılanması,
 3. c) Bakanlığın resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık

ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kılık ve kıyafet

MADDE 64(Değişik:RG-5/7/2014-29051)

(1) Özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, diğer personel, öğrenci ve kursiyerlerin kılık ve kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir.

Kimlik kartı

MADDE 65 – (1) Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personele bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-9)’a uygun olarak kurum yönetimince hazırlanan ve millî eğitim müdürlüğünce soğuk mühür ile onaylanmış kimlik kartı düzenlenir. Görevden ayrılan personelin kimlik kartı kurum müdürlüğünce il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne iade edilir.

Evrakın saklanması

MADDE 66 – (1) Kurumlarda kullanılan evrakın saklanmasında 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(Değişik başlık:RG-20/6/2017- 30102) Kurumların denetimi, inceleme ve kontrolü

MADDE 67 – (1) Kurumlar, (Mülga ibare:RG-5/7/2014-29051) (…) (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumların denetimlerinde, Bakanlıkça hazırlanan modüller ile diğer elektronik araç ve gereçlerden de yararlanılabilir.

(2) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumları, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıkları tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde denetlenir. (Değişik cümle:RG-19/2/2020-31044) Kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonraki ilk denetimleri, kurum açılışında inceleme raporu düzenleyenler tarafından yapılamaz.

(3) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(4) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Çeşitli kurslar ile özel hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak verilip verilmediği, Modüle girilen gün ve saatlerde yapılıp yapılmadığı ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumları, büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince; büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen lisans mezunu personel tarafından incelenerek kontrol edilebilir.

(6) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerini denetleme yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde, öğrenci devamına ilişkin biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi kayıtları incelenir. Usulsüzlük tespiti hâlinde Kanunun 7 nci maddesine göre işlem yapılır.

İdari para cezalarına ilişkin hususlar

MADDE 67/A – (Ek:RG-13/1/2017-29947)

(1) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

(2) Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam tarafından (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) fiilin işlendiği günde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenir.

(3) İdari para cezaları kurumların kurucularının vergi dairelerine vergi numaraları üzerinden bildirilir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda verilecek idari para cezası ilgili kişilerin varsa vergi kimlik numaraları yoksa T.C. kimlik numaraları üzerinden (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(4) İdari para cezaları (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) valilikler tarafından MEBBİS sistemine işlenir. Aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı MEBBİS kayıtlarından da kontrol edilir.

(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) İdari para cezasına neden olan hususun giderilmesi için kuruma en fazla üç ay süre verilir. Bu süre sonunda idari para cezasına neden olan hususların devam ettiğinin tespiti hâlinde yeni yasal işlem yapılır.

Kurum tadilatı

MADDE 67/B – (Ek:RG-13/1/2017-29947)

(1) Kurumlar, tadilat da dâhil yerleşim planı değişikliklerini yapmadan önce millî eğitim müdürlüğüne yazı ile bilgi verir. Kurum, tadilat veya yerleşim planı değişikliklerinde eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tedbirleri alır.

(2) Bildirimde bulunmasından itibaren üç ay içerisinde gerekli tadilat veya yerleşim planı değişikliğini gerçekleştirir. Süre bitiminde millî eğitim müdürlüğünce uygun görülmesi halinde bir defalığına üç aya kadar süre uzatımı yapılabilir.

Uygulanacak diğer mevzuat

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, resmî benzeri kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Beyanların doğruluğu

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu, işlem sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 70 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

 1. a) 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği.
 2. b) 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
 3. c) 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği.

ç) 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik.

 1. d) 21/10/2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği.
 2. e) 23/10/2009 tarihli ve 27385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği.
 3. f) 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği.
 4. g) 26/2/2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği.

ğ) 24/6/2011 tarihli ve 27974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği.

Eğitim ve öğretim desteği

EK MADDE 1 – (Ek:RG-23/10/2012-28450)

(1) Özel mesleki ve teknik eğitim okullarına, Kanun gereği ücretsiz okutulacak öğrenciler hariç, öğrenim gören (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  her bir öğrenci için;

 1. a) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,
 2. b) (Ek ibare:RG-3/7/2016-29761) Organize sanayi bölgesi içerisinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde (Ek ibare:RG-8/8/2015-29439 ) Takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç,  Eğitim ve öğretim desteği kapsamında olsun veya olmasın öğrencilerden hiçbir surette öğrenim ücreti alınmaması,
 3. c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,

 1. d) Öğrencinin okula devam ediyor olması (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) ve devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi,
 2. e) (Ek:RG-3/7/2016-29761) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,
 3. f) (Ek:RG-3/7/2016-29761) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması

şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

(2) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.

(3) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul türü, alan ve dalların belirlenmesinde Kalkınma Planı hedefleri ve iş gücü ihtiyaç analizleri de dikkate alınır.

(4) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 35’i Kasım, % 35’i Şubat ve % 30’u da Haziran aylarında okula ödenir.

(5) Bu madde kapsamında işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin iş kazası, meslek hastalıkları ve hastalık sigortası primleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre kurumca ödenir.

(6) Bakanlık tarafından eğitim öğretimin niteliğini ve başarıyı değerlendirmeye yönelik yapılacak ölçme değerlendirme uygulamaları, bu madde kapsamında eğitim öğretim desteği ödenecek okullara da uygulanır.

(7) (Ek:RG-3/7/2016-29761) Bu madde kapsamında eğitim öğretim desteğinden yararlanan öğrenciler bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi kapsamındaki eğitim öğretim desteğinden faydalanamazlar.

Kanunun Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği

EK MADDE 2 – (Ek:RG-5/7/2014-29051)

(1) Kanunun Ek-1 inci maddesine göre her yıl (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belirlenen sayıdaki öğrenciler için (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) özel eğitim okulları hariç, okul türlerine göre eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlenir.

(2) Eğitim ve öğretim desteği, okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden yaşları 48-66 ay arasında olmak üzere en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince, diğer okullarda ise okulun öğretim süresi kadar verilir. Nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise eğitim ve öğretim desteği süresi okulun kalan öğretim süresinden fazla olamaz.

(3) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrenciler (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) MEBBİS ve e-Okul üzerinden Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzunda belirlenen tarihlerde oluşturulan modül üzerinden müracaat ederler. Eğitim ve öğretim desteği verilecek asil öğrenciler, Eylül ayı içerisinde Ek-12’ye göre tespit edilir. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak okullar ve öğrenciler Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur.

(4) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okulda oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler.

(5) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Öğrencinin, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilmesi için, Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama E-Kılavuzunda belirtilen başvuru ve yerleştirme takvimine göre Eylül ayı içerisinde okula kaydının veya naklinin yapılmış olması gerekir. İle ayrılan eğitim ve öğretim desteği alacak öğrenci sayısının tamamının kullanılmaması durumunda Genel Müdürlük iller arasında kontenjan dağılımını düzenleyebilir.

(6) Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencinin uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olması gerekir.

(7) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilen (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) öğrenciler ve ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.

(8) Tespit edilen okulların dersliklerine göre eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrenci sayıları, okulun (Değişik ibare:RG-12/4/2016-29682) yerleştirme tarihlerinde dersliklerinde kayıtlı olan öğrenci sayıları esas alınarak belirlenir.

(9) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Ek-12’deki forma göre yapılacak değerlendirmede eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan yerleştirilir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci yerleştirilir.

(10) Söz konusu eğitim ve öğretim desteğini sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet verenler hakkında Kanunun Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(11) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteği Kasım, Şubat ve Haziran aylarının ikinci haftasının ilk iş günü okulda kayıtlı öğrenci listesine göre, % 35’i Kasım, % 35’i Şubat ve % 30’u da Haziran aylarında öğrencinin kayıtlı olduğu okula ödenir.

(12) (Ek:RG-23/7/2015-29423) Eğitim ve öğretim desteği kapsamında inceleme soruşturma geçirip ikinci kez ceza alan özel öğretim kurumları bir yıl süreyle eğitim ve öğretim desteği kapsamı dışında tutulur.

(13) (Ek:RG-12/4/2016-29682) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adlî veyahut idarî soruşturma bulunan kurumlar eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınmaz.

(14) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Bu madde kapsamında eğitim ve öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim desteğinden ilk defa yararlananlara ilişkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/ (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı tarafından incelenir. Söz konusu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılığın tespiti hâlinde onuncu fıkra hükmü uygulanmak üzere Bakanlığa bildirilir.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim

EK MADDE 3 – (Ek:RG-13/1/2017-29947)

(1) Özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri, öğrenci ve personelinin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla üretim faaliyetlerinde bulunabilirler. Üretim faaliyetlerinde bulunacak olan okullar taleplerini millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa bildirir. Bakanlığın uygun gördüğü okullarda üretim faaliyetleri yapılabilir.

(2) Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim faaliyetinde bulunan öğrenci, eğitim personeli, müdür, müdür yardımcıları ve diğer personel; 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda sayılan ulusal, resmî, dini bayram ve genel tatil günleri ile pazar günleri haricinde,

 1. a) Hafta içi günlerde ve eğitim öğretim saatleri dışında,  günde en fazla 3 saat,
 2. b) Cumartesi günlerinde en fazla 8 saat,
 3. c) Yarıyıl ve yaz tatillerinde pazar günleri hariç günde en fazla 8 saat, haftada en fazla 40 saat,

çalışabilir.

(3) Üretim faaliyetleri eğitim öğretim saatlerinin dışında ikinci fıkrada belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak 08.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılabilir.

(4) Üretim yapılacak atölye, teçhizat ve donatıları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli şartları taşır.

(5) Üretim faaliyeti Bakanlıkça belirlenen standartlara ve donanıma sahip okulun atölye ve laboratuvarlarında, kurum açma izninde belirtilen meslek alan/dallarında yapılır.

(6) Üretim faaliyetine; üretimle ilgili alan eğitim personeli, müdür, müdür yardımcıları ve velisi tarafından yazılı muvafakat verilen o alanın öğrencileri isteğe bağlı katılır.

(7) Üretim faaliyetinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin 160’a bölünmesi suretiyle oluşan bir birim saat ücretinin, üretim faaliyetine katılan eğitim personeli, müdür, müdür yardımcılarına ve öğrencilerin her birinin aylık çalışma saatinin çarpımıyla elde edilen ücret, ilgilinin üretime katılım payı olarak belirlenir. Üretime katılım payından; ilgili mevzuatı doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler, vergi, resim ve harç miktarları düşüldükten sonra kalan miktar, ilgilinin banka hesabına üretim faaliyetinin yapıldığı ayı takip eden ayın 10 iş günü içerisinde yatırılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödeme, üretime katılım payı olarak belirlenen ücretten daha fazla olabilir.

(8) Okulun işletmesine ilişkin hesaplar ile üretim faaliyetlerine ilişkin mali hesaplar birbirinden ayrı tutulur. Üretim faaliyeti ile ilgili iş ve işlemler, genel hükümler doğrultusunda kurucu/kurucu temsilcisi tarafından yürütülür.

(9) Okul müdür veyahut müdür yardımcıları üretim faaliyetleri esnasında okulda yönetim faaliyetlerini organize etmek amacıyla üretime katılırlar, yedinci fıkrasında belirtilen paylardan alırlar.

(10) Okul müdür veyahut müdür yardımcılarından biri ile öğrenci ve eğitim personelinin üretim faaliyetinde bulunmadığı saatlerde üretim faaliyeti yapılamaz.

(11) Okulda üretim faaliyetine dâhil olmayan herhangi bir mamul veya yarı mamul malın ticari amaçlı alım satımı yapılamaz.

(12) Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer iş ve işlemler Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan Yönergeyle belirlenir.

Reklam ve ilanlar

EK MADDE 4 – (Ek:RG-13/1/2017-29947) (Değişik:RG-19/2/2020-31044)

(1) Kurumların reklam ve/veya ilanlarında öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgileri kullanılamaz.

(2) Kurumların reklam, ilan veya her türlü tanıtıcı faaliyetlerinde, kurumu tanıtıcı bilgilerin bulunduğu karekoda yer verilir. Karekod, kurumun girişinde kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulunur.

Çalışan personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartları taşımayan ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kurumlarda eğitim personeli olarak çalışmakta olanlardan bu Yönetmelikteki şartlar aranmaz.

Bir arada bulunan kurumlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bir arada bulunan okullar dışındaki diğer kurumların kurucuları, 8/3/2013 tarihine kadar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen şartlara uygun olarak kurumlarını bağımsız kurum hâline getirmek zorundadırlar. Verilen süre içinde bağımsız kurum hâline getirilmeyen kurumlar kapatılır.

Tebliğ ve süre

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-23/10/2012-28450)

(1) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğini alacak okul türü, alan ve dallarına ilişkin ödenecek tutarların da yer aldığı tebliğ, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanarak 2012 yılı içinde yayımlanır.

(2) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen süre altmışıncı gün olarak uygulanır.

(3) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için ödenecek eğitim ve öğretim desteği ücretinin % 75’i 2013 Şubat ayında % 25’i ise Haziran ayında ödenir.

Mevcut özel Anadolu sağlık meslek liseleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (Mülga:RG-5/7/2014-29051)

Kurum açma işlemine başlamış olanlar

GEÇİCİ MADDE 5 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-19/2/2020-31044)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kurum açmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere başvuranlar veya millî eğitim müdürlüklerinde kurum açma başvurusu bulunanlar hakkında 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen bina ve bahçeye ilişkin şartlar aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-5/7/2014-29051)

(1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma kayıtları yapılan ve ücretleri tahsil edilen öğrenciler hakkında 55 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-5/7/2014-29051)

(1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kontenjan değişikliğini gerektiren herhangi bir başvurusu olmaması durumunda 51 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-24/9/2014-29129)

(1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel okul için kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurucu, aynı il sınırları içerisinde gerekli şartları taşıyan farklı binada da aynı adla kontenjanını arttırarak 1/9/2015 tarihine kadar faaliyette bulunmak üzere başvurması halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek kontenjanları yeniden belirlenir. Ancak, bu okulların her binadaki okulu için belirtilen süre sonunda ayrı ayrı kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek kontenjanları yeniden belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 10 –(Ek:RG-8/8/2015-29439)  

(1) Bu Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi doğrultusunda dönüşüm programına alınarak 2015 yılı sonuna kadar mevcut binalarında dönüşen özel öğretim kurslarında, 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan bağımsız bina girişi şartı aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 11 –(Ek:RG-8/8/2015-29439)  (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

GEÇİCİ MADDE 12 – (Ek:RG-3/7/2016-29761)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel motorlu taşıt sürücü kursu açmak üzere milli eğitim müdürlüklerinde başvurusu bulunan özel motorlu taşıt sürücü kurslarında 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki bağımsız bina girişi şartı aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek:RG-3/7/2016-29761)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan ve bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki şartları taşıyıp eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen organize sanayi bölgesi dışında açılan özel meslekî ve teknik Anadolu liseleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen şartlara uygun işyerleri ile protokol yaparak Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler.

GEÇİCİ MADDE 14 – (Ek:RG-5/8/2016-29792)

(1)  (Değişik:RG-20/6/2017- 30102) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birden fazla bilim grubunda eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden özel öğretim kursları 1/8/2017 tarihine kadar, bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere yeni yerleşim planı ile birlikte bağlı oldukları millî eğitim müdürlüklerine müracaat ederler. Bu kurumlardan kurum kontenjanı değişikliği ile yerleşim planında fen laboratuvarı düzenlenmesi gerektirmeyenler için inceleme raporu düzenlenmeden, uygulanacak bilim grubuna uygun yerleşim planı millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak kurum açma izni valilikçe düzenlenir. Kurum kontenjanı değişikliği ve/veya fen laboratuvarı düzenlemesi gerektiren başvurularda 13 üncü ve 17 nci madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. Bu fıkra doğrultusunda millî eğitim müdürlüğüne yerleşim planıyla başvuran kurucu/kurucu temsilcisinin, yerleşim planının, kurumun yerleşimine uygun olarak düzenlendiğine veya en geç 4/8/2017 tarihine kadar düzenleneceğine dair taahhütnamesi de başvuru esnasında alınır.

(2) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)

(3) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)

(4) 1/1/2015 tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan okullarda 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 15 – (Ek:RG-13/1/2017-29947)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin mevcut kurucu gerçek kişileri için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz. Tüzel kişiler ise kurucu temsilcilerini 1/8/2018 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak belirler.(2)

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…)  özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini açmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere altı ay öncesine kadar başvuranlardan veya millî eğitim müdürlüklerinde kurum açma başvurusu bulunanlar hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş) ve (t) bentlerindeki hükümler açılış aşamasında uygulanmaz. Ancak bu kurumlar için de bu maddenin birinci fıkra hükümleri geçerlidir.

(3) 2/9/2016 tarihinden önce organize sanayi bölgesi dışında açılmış özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri 1/9/2018 tarihine kadar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin uygulama atölyesi ve uygulama laboratuvarlarına ilişkin standartlar aranmaksızın; ilgili mevzuatlarda belirtilen diğer şartları sağlamak şartıyla Ek 1 inci madde kapsamında tebliğde desteklenecek alan/dallarda öğrenim gören öğrencileri için eğitim ve öğretim desteği verilir.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan okullar, 11 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen güvenlik kameralarını 1/8/2017 tarihine kadar kullanıma hazır hale getirir.

GEÇİCİ MADDE 16 – (Ek:RG-20/6/2017- 30102) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

GEÇİCİ MADDE 17 –(Ek:RG-20/6/2017- 30102)

(1) 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan indirim oranı şartı 2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtları için geçerli olmak üzere uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 18 – (Ek:RG-20/6/2017- 30102) (Mülga:RG-19/2/2020-31044)

Yürürlük

MADDE 71(Değişik:RG-5/7/2014-29051)

(1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları, 51 inci maddesinin on birinci fıkrası, 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ve 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 1/9/2014 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 72 – (Değişik:RG-23/10/2012-28450)

(1) Bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi ile geçici 3 üncü maddesi Millî Eğitim Bakanı ile (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Hazine ve Maliye Bakanı tarafından, diğer hükümleri Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

 

________

(1) Danıştay Sekizinci Dairesinin 12/7/2019 tarihli ve E.:2019/1316 sayılı Kararı ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (s) bendi yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

(2) Danıştay Sekizinci Dairesinin 12/7/2019 tarihli ve E.:2019/1316 sayılı Kararı ile Yönetmeliğin Geçici 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin “özel motorlu taşıt sürücüleri kursları” yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
 20/3/2012 28239
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1 21/7/2012 28360
2 23/10/2012 28450
3 2/8/2013 28726
4 7/9/2013 28758
5 29/5/2014 29014
6 5/7/2014 29051
7 21/8/2014 29095
8 24/9/2014 29129
9 17/1/2015 29239
10 4/7/2015 29406
11 23/7/2015 29423
12 8/8/2015 29439
13 12/4/2016 29682
14 3/7/2016 29761
15 5/8/2016 29792
16 13/1/2017 29947
17 20/6/2017 30102
18 19/2/2020 31044
19 19/2/2022 31755