Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler: Bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; insanın sosyal ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; bireyin toplumsal kimliğini kazanmasına yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür. 

Demokratik toplumlarda Sosyal Bilgiler derslerinin temel amacı, etkin vatandaş yetiştirmektir. Etkin bir vatandaş olabilmek için de, üretken, katılımcı, iş birlikçi demokratik tutum ve değerler yargıları ile problem çözme becerileri gelişmiş bireyler olmak gereklidir.  

Bu anlayış doğrultusunda TED İzmir Koleji’nde Sosyal Bilgiler Programının gereğiolarak; 

1. Güncel konulardan yola çıkarak, sosyal olay ve olgular üzerinde akıl yürütebilen, 

2. Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyen ve her alanda uygulayabilen, 

3. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve anayasasının temel ilkelerini, reform ve ideallerinibenimseyebilen, 

4. Bilimsel düşünme, karar verme ve problem çözme tekniklerini kullanabilen, 

5. Çağdaşdemokrasi ve insan haklarının öngördüğü, vatandaşlık ideallerini ve evrenseldüşünceyi benimsemiş, 

6. Hukuk ve toplum kurallarına saygılı, 

7. Toplumsal sorunlara duyarlı, sorumluluk sahibi, önyargılardan uzak, bilgili, katılımcı, araştıran,tartışma ve uzlaşmayı bilen, 

8. Çevreyi, milli kültür eserlerini ve doğayı koruyup geliştirmeye gönüllü, 

9. Komşu ve başka ülkelerin tarih, coğrafya ve kültürlerinin ülkemizle ilişkilerini bilen, 

10. Genel hatlarıyla dünya tarihi ve uygarlıkları ile bunların bugünkü yaşayışımıza etkilerinianlayan, 

11.Temel hak ve sorumluluklarını bilen;  yasalar karşısında görev ve sorumluluklarının dabilincinde olan, 

12. Sorgulayıcı,yaratıcı, insancıl ve eleştirel bakış açısına sahip, 

Aydın nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

Derslerimizin işlenişinde; 

Yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru bir eğitim yaklaşımı izlenir.Derslerimizde tartışma, örnek olay, çözümleme, rol yapma, ekip çalışması gibi yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerimizin derse etkin katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz sınıf içinde yaptıkları etkinliklerle iş birlikçi öğrenmenin gereği olarak yardımlaşma ve fikir alışverişinde bulunmaktadırlar. 

Bölüm Tarafından Yapılan Akademik ve Sosyal Etkinlikler 

TED İzmir Koleji Sosyal Bilgiler Bölümü; 

Ulusal / uluslararası kültür ve sanat aktivitelerine, çeşitli proje ve yarışmalara katılır. 

Sosyal sorumluluk projelerini yürütür. 

İl dışı kültür gezilerini düzenler. 

İl  içi müze gezilerini düzenler. 

TED TV  Yayında etkinliğini yürütür 

Yıl içerisinde bilgi ve becerileri ölçen çeşitli yarışmalar düzenler. 

Yıl içerisinde çeşitli sergiler açar. 

Demokratik bireyler yetiştirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenler. 

Çocuk Hakları konulu tiyatro gösterisini düzenler. 

Farkındalıkları arttırmaya yönelik etkinlikler düzenler. 

‘’Sosyal Bilgiler Bilgi Çarkı’’ etkinliğini yürütür. 

Ders konularını ve güncel olayları içeren panel ve münazara düzenler. 

LGS hazırlık kapsamında hafta içi etütleri ve hafta sonu kursları ile öğrencilere destek olunur; bu hazırlık kapsamında MEB tarafından yapılan değişiklikleri, yayınlanan soru tiplerini takip eder, bunlarla ilgili çalışmalar yapar. 

DUYURULAR 

TED İzmir Ortaokulu olarak Cumhuriyet Bayramı öncesi 8.sınıf öğrencilerimizle ‘90.Yılımızda Cumhuriyet’in Işığında ‘ temalı 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’ya gezi düzenlendi. TED İzmir Koleji olarak Atamızın huzuruna çıkmanın, mili egemenliğimizin kararının alındığı meclisimizi ziyaret etmenin doğurduğu yoğun duygularla, bu yıl ki Cumhuriyet Bayramı öğrencilerimiz için çok daha anlamlı bir hale geldi. 


Ansolon