Kişisel Verilerin Korunması – TED İZMİR KOLEJİ

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TED İzmir Koleji olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve Siz Sayın Velilerimizin bizimle paylaşmış olduğu velisi bulunduğunuz öğrenciye ve kendinize ait kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel verileriniz, başta kimlik bilgileri olmak üzere, IP, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; araç ve plaka bilgileri; aile durum bilgileri; iş unvanı, meslek ve işyeri bilgileri; not bilgileri, eğitim düzeyi bilgileri ve fotoğraf, görüntü gibi bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak veri tabanlarımızda ve bulut ortamında tutulmaktadır. Toplanan tüm bilgiler KVKK’nın 11. maddesi gereği bize kvk@tedizmir.k12.tr adresine mail göndererek, kişisel verilerinizin;

  1. işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. işlenmişse bilgi talep etme
  3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. yurtiçinde (her türlü resmi kurum ve kuruluş ile bağlı kurum ve kuruluşlar gibi) veya yurtdışında (uluslararası akademik programların yürütüldüğü organizasyonlar, yurt dışı üniversite başvuruları ile ilgili kuruluşlar, öğrenci değişim programlarını yürüten kuruluşlar vb.) aktarıldığı 3. kişileri bilme
  5. eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
  7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
  8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin TED İzmir Koleji için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Saygılarımızla,
TED İzmir Koleji

 

Uzaktan Eğitim Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

TED İzmir Koleji T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülkemizdeki COVID-19 önlemleri kapsamında aldığı karar ile, eğitim faaliyetlerini (Zoom ve Microsoft Teams) ve benzeri canlı bağlantı uygulamaları üzerinden yapmaktadır .

Bu görüşmeler sırasında öğrencilerin görüntü kayıtları işlenmekte olup bununla ilgili kişisel verilerinizin kurumumuzca elde edildiğini ve bununla ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılması gerektiğini bilgilerinize sunarız.  Öğrencilerimizin kişisel verileri, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerek duyulursa kaydedilebilmekte ve bu suretle işlenmektedir.

Bu işleme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” şeklinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verilerinizle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. Maddesindeki haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Görüntü kayıtları kurumumuzca üçüncü kişilere aktarılmayacak olup, kullanılan bilgisayar sistemi gereği yurt dışına aktarıldığı kabul edilmektedir.

Yapılacak uygulamalar ve derslerin kaydedilmemesi ve farklı mecrada paylaşılmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Böyle bir durumun hem idari hem de adli yaptırımları gerektirebileceğini ve telif haklarının ihlali anlamına gerebileceğini bilgilerinize sunarız.

Bu çerçevede çocuklarınızın kişisel bilgilerinin yurt dışına aktarılmasına rızanız olup olmadığına dair sizlere sms yolu ile gönderilen online formu cevaplamanızı rica ederiz.

Teşekkür ederiz.

Atatürk

Ansolon