Demokratik toplumlarda Sosyal Bilgiler dersinin temel amaçları arasında; demokrasi bilincinin geliştiği, demokrasiye yönelik değer ve yaşam becerilerini özümseyen, haklarının farkında olup, bilinçli bir şekilde kullanan, başkalarının haklarını koruyup kollayan ve ülkesine maddi manevi destek olan etkin bireyler yetiştirme yer almaktadır. Etkin bir vatandaş olmak için gerek ülkesinde gerekse dünya ile ilgili konularda duyarlı hareket etme, katılımcı, girişimci, iş birlikçi, üretken, toplumsal sorunlara karşı çözüm önerileri sunma ve problem çözme becerisi kazanma, hak ve sorumluluklarını eksiksiz bir bir şekilde yerine getirme, demokratik tutum ve değer yargıları kazanma noktasında Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerimize ışık tutmaktadır.

 

 1. madde: Geçmişte yaşanmış olaylar üzerinden elde ettiği bilgiler doğrultusunda çıkarım yapan ve güncel olaylara yönelik gelişmeleri takip ederek sosyal olay ve olgular üzerine analizlerde bulunarak akıl yürütebilen,
 2. madde: Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyerek, Atatürkçü düşünce sistemini içselleştiren ve kültürel-tarihsel süreçler de dahil olmak üzere her alanda bu ilke ve inkılapları uygulayabilen,
 3. madde: Çağdaş demokrasi ve insan haklarının ön gördüğü, vatandaşlık ideallerini ve evrensel değerleri benimsemiş, ulusal ve uluslararası barışa katkı sunan, farklılıklara saygı ve empati becerisi geliştirebilen,
 4. madde: T.C. Anayasası maddeleri ve toplumsal hayatın düzeni adına konulmuş tüm kuralları içselleştirebilen ve korunması adına gerekli çalışmaları yürütebilen,
 5. madde: Toplumsal sorunlara duyarlı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duyguları gelişmiş, sosyal, kültürel ve tarihi bağlar noktasında aktif rol almaya hazır, duyarlı, sorumluluk sahibi, katılım ve uzlaşı sağlayabilen,
 6. madde: Doğal ve tarihi güzelliklerimizi sürdürülebilir çevre bilinci noktasında koruyabilen, toplumsal yaşam ve ekolojik çevresini iyi analiz edebilen,
 7. madde: Ülkemiz ve farklı ülkeler arasında tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik ilişkileri kavrayabilen,
 8. madde: Türk kültürünü ve tarihini oluşturan süreçleri kavrayarak milli bilincin ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayabilen,
 9. madde: Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu ve herkesin yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilme, bu doğrultuda görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme,
 10. madde: Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak bilimsel etik ilkelerine uygun hareket ederek eleştirel düşünebilme,
 11. madde: Ekonominin temel kavramlarından hareket ederek milli ekonomi ve uluslararası ekonomik gelişmelerdeki dengeler hakkında çıkarımda bulunabilme,
 12. madde: Geçmiş ve günümüz arasında var olan değişim ve sürekliliği algılayabilme, yaşanılan çevrenin korunması adına ekolojik okuryazarlık konusuna hakim olabilme, bilim ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak bilgi ve iletişim kanallarında dijital ve medya okuryazarlığı yetkinliklerine sahip olabilme,
 13. madde: Sorgulayıcı, yaratıcı, araştırmacı, girişimci, iş birlikçi, iletişim becerisi gelişmiş, gözlem ve problem çözme yeteneğine sahip aydın nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Derslerimizin İşlenişinde:

 1. Doğal çevrenin ve kaynaklarımızın sınırlılığından hareketle “Çevre Okuryazarlığı” kapsamında okulumuz TÜRÇEV’e bağlı EKO Okullar projesinin bir üyesidir. Öğrencilerimizle birlikte çevreci bir okul yaratma adına disiplinler arası çalışmalar yaparak çevreye duyarlı nesiller yetiştirmekteyiz.
 2. Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanması ve küresel ısınma ile mücadele ederek dünyamızı korumak adına okulumuz BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kabul etmiş ve Global School üyesi olmuştur. Sosyal Bilgiler dersi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni müfredatına entegre etmiş ve çeşitli etkinliklerle bilinçli nesil yetiştirmektedir.
 3. Yaşadığı çevrenin genel özelliklerini benimsemesi, insan ve çevre arasındaki etkileşimi sağlamak adına kazanımlarımıza bağlı olarak Orman Okulu’nda derslerimizi işlemekteyiz.
 4. Öğrencilerimizin farklı dönem ve mekanlara ait tarihsel kanıtları sorgulayama, değişim ve sürekliliği algılamaları adına müze ve sanal müze gezileri düzenlenmekte, kil tabletlerle çeşitli uygarlıklara ait çalışmalar yapılmaktadır. Sözlü ve yerel tarih çalışmaları sayesinde öğrencilerimizin sürece aktif katılımları sağlanmaktadır.
 5. Bunun yanı sıra derslerimizde yerellik, güncellik, disiplinler arası, yansıtıcı sorgulama, geçmiş- bugün- gelecek bağlantısı, zaman- süreklilik- değişim, esneklik gibi temel ilkelere hassasiyet gösterilmektedir. Öğrencilerimizi sosyal bilimcilerin kullandığı bilimsel yöntemler ile bilimsel etik kurallarına uymaları noktasında yönlendirmekteyiz. Güncel sorunlar ve çelişkili durumlar karşısında öğrencilerimizin yansıtıcı düşünmeleri, sosyal olaylara karşı da problem çözme yeteneğine sahip olmaları ve olayları eleştirel bakış süzgecinden geçirerek yorumlamalarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.