Sosyal Bilgiler – TED İZMİR KOLEJİ

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler: Bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; insanın sosyal ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; bireyin toplumsal kimliğini kazanmasına yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.

Demokratik toplumlarda Sosyal Bilgiler derslerinin temel amacı, etkin vatandaş yetiştirmektir. Etkin bir vatandaş olabilmek için de, üretken, katılımcı, iş birlikçi demokratik tutum ve değerler yargıları ile problem çözme becerileri gelişmiş bireyler olmak gereklidir.

Bu anlayış doğrultusunda TED İzmir Koleji’nde Sosyal Bilgiler Programının gereği olarak;

1. Güncel konulardan yola çıkarak, sosyal olay ve olgular üzerinde akıl yürütebilen,

2. Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyen ve her alanda uygulayabilen,

3. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve anayasasının temel ilkelerini, reform ve ideallerini benimseyebilen,

4. Bilimsel düşünme, karar verme ve problem çözme tekniklerini kullanabilen,

5.Çağdaş demokrasi ve insan haklarının öngördüğü, vatandaşlık ideallerini ve evrenseldüşünceyi benimsemiş,

6. Hukuk ve toplum kurallarına saygılı,

7. Toplumsal sorunlara duyarlı, sorumluluk sahibi, önyargılardan uzak, bilgili, katılımcı, araştıran,tartışma ve uzlaşmayı bilen,

8. Çevreyi, milli kültür eserlerini ve doğayı koruyup geliştirmeye gönüllü,

9. Komşu ve başka ülkelerin tarih, coğrafya ve kültürlerinin ülkemizle ilişkilerini bilen,

10. Genel hatlarıyla dünya tarihi ve uygarlıkları ile bunların bugünkü yaşayışımıza etkilerini anlayan,

11.Temel hak ve sorumluluklarını bilen; yasalar karşısında görev ve sorumluluklarının da bilincinde olan,

12. Sorgulayıcı,yaratıcı, insancıl ve eleştirel bakış açısına sahip,

Aydın nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Derslerimizin işlenişinde;

Yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru bir eğitim yaklaşımı izlenir.Derslerimizde tartışma, örnek olay, çözümleme, rol yapma, ekip çalışması gibi yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerimizin derse etkin katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz sınıf içinde yaptıkları etkinliklerle iş birlikçi öğrenmenin gereği olarak yardımlaşma ve fikir alışverişinde bulunmaktadırlar.

Atatürk

Ansolon